"Lär av forskningen och lyssna till de som varit utsatta"

Riskerna för att barn utsätts för sexuell exploatering har ökat, det visar vår omfattningskartläggning. För att sprida kunskap och rikta uppmärksamheten mot hur samhället kan stötta de barn som utsätts arrangerades den första nationella konferensen om sexuell exploatering av barn.

– I vår senaste omfattningskartläggning från 2021 kan vi se att riskerna för barn att utsättas ökat. Det beror till stor del på den digitala tid vi lever i. Barn spenderar mycket tid på nätet och förövare hittar hela tiden nya plattformar att kontakta barnen på. För att bryta den negativa utvecklingen behöver vi lära av forskningen och lyssna till de som varit utsatta. Så kan vi bli effektiva i att förebygga, upptäcka och erbjuda relevant stöd och hjälp, sa Lena Ag, Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör.

Stort behov av utveckling

Under konferensen togs bland annat det senaste kunskapsläget om kommersiell sexuell exploatering av barn upp och det bjöds på inspiration och goda exempel från olika delar av landet. Nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) vid Jämställdhetsmyndigheten deltog bland annat under passet Vad säger forskningen?”

Under samtalet presenterade utredaren Sofie Kindahl myndighetens litteraturöversikt Att förebygga sexuell exploatering som fokuserar på utvärderade metoder och arbetssätt på fältet. Den visar att det finns en mängd exempel på arbetssätt riktade mot olika målgrupper, som skolbaserade program, olika typer av stödinsatser och arbete riktat mot yrkesverksamma eller vårdnadshavare. Arbetet på området är dock spretigt och i stort behov av fortsatt utveckling.

– Flera av insatserna har bara utvärderats vid ett tillfälle, på olika sätt och med varierande kvalitet vilket gör dem svåra att jämföra. En majoritet av insatserna fokuserar på utsatthet och ökad upptäckt, snarare än att fokusera på att förhindra utövandet av våld, säger Sofie Kindahl, utredare på Jämställdhetsmyndigheten.

Saknas utvärderade metoder

Litteraturöversikten visar att det helt saknas utvärderade metoder internationellt för att förebygga efterfrågan på att utnyttja personer som befinner sig i prostitution.

–  Det är otroligt centralt att vi fortsätter utveckla och sprida insatser för att motverka efterfrågan och att vi börjar utvärdera det som görs, sa Sofie Kindahl.

Linda Jonsson, lektor vid intuitionen för socialvetenskap Marie Cederschiöld högskola, lyfte vikten av att vuxna måste bli bättre på att fånga upp barnen som utsätts.

–  Vi måste gå in mycket bättre, förebygga, stötta och behandla. Flytta fram positionerna där. De barn som är utsatta för sexuell exploatering berättar faktiskt, berättelserna finns, vi behöver fånga upp dem och ge rätt stöd, sa hon.

Uppmaning att involvera överlevare

Under konferensen fick deltagarna också möjlighet att lyssna på personer som överlevt sexuell exploatering och deras berättelser. Deras budskap var tydlig:

– Vi vet hur det känns att vara i en förövares klor, vi är experter och vet vilka nycklar som behövs för att bekämpa sexuella övergrepp, sa Saga Brodersen och fortsatte:

– Vi måste behandla barn som våldsutsatta. Det är inte barns beteende som är problemet det är förövarnas våld.

De yrkesverksamma som var på plats fick tydliga råd från panelen med överlevare:

–  Involvera oss i framtagandet av material och riktlinjer, vi sitter på ett facit på vad som fungerar och inte. Våga fråga och följ upp svaren, utbilda och skaffa kunskap. Ta reda på vilka stödinsatser som finns och var man kan skicka utsatta barn för att de ska få hjälp.

 

Om konferensen:

I slutet av april arrangerade, Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn (OKSE), Child10, Ellencentret, Novahuset och Nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) vid Jämställdhetsmyndigheten en nationell konferens i syfte att sprida kunskap om sexuell exploatering mot barn. Konferensen tog avstamp i Child10:s rapport Alla tittade men ingen såg, en granskande rapport om tillgången till skydd, stöd och rättvisa för barn som utsätts för sexuell exploatering.

Rapporten Alla tittade men ingen såg.

Litteraturöversikten Att förebygga sexuell exploatering.

Prostitution och människohandel

Våldsförebyggande arbete

Publiceringsdatum: 2 maj 2023

Senast uppdaterad: 15 oktober 2023