Metodstöd - från oss och andra

Vi har samlat metodstöd för dig som är yrkesverksam för att underlätta arbetet mot prostitution och människohandel. Det är material framtaget av både NSPM och andra aktörer. En del metodstöd finns endast på engelska.

Motverka prostitution och människohandel i besöksnäringen

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond har tagit fram en film om människohandel och prostitution på hotell. Filmen handlar om hur personalen kan förhindra och motverka prostitution och människohandel på hotell.

I filmen medverkar forskare, representanter från hotellbranschen och facklig företrädare. Innehållet i filmen finns också som podd och rapport.

Film och annat material om hur besöksnäringen kan motverka prostitution och människohandel, 2022

Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Materialet ger stöd för kartläggning av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Stödet berör också samordning och samverkan mellan det lokala brottsförebyggande och våldsförebyggande arbetet. Syftet med metodstödet är att beskriva och förklara hur underlag med koppling till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan inkluderas i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. Metodstödet är framtaget av Jämställdhetsmyndigheten. 

Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper, Jämställdhetsmyndigheten, 2022

Metodstöd mot prostitution och människohandel

Stödet bidrar till kunskap och vägledning för yrkesverksamma i att upptäcka, bemöta och erbjuda stöd för personer som har erfarenhet av att befinns sig i prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt köpare av sexuella tjänster och personer med tvångsmässigt sexuellt beteende samt anhöriga till dessa målgrupper.

Stödet riktar sig särskilt till medarbetare inom socialtjänsten och verksamheter som jobbar med våldsutsatta och våldsutövare. Metodstödet är framtaget av Länsstyrelsen Västra Götaland. 

Metodstöd mot prostitution och människohandel, Länsstyrelsen Västra Götaland

Kunskapsstöd: Sex mot ersättning och sexuell exploatering

På Socialstyrelsens webbplats finns utbildningsmaterial och andra stöd riktade till yrkesverksamma i arbetet med att ge stöd till barn, unga och vuxna som har erfarenhet av prostitution och sexuell exploatering.

Kunskapsstöd: Sex mot ersättning och sexuell exploatering, Socialstyrelsen

Sexit

Sexit är material som vänder sig till ungdomsmottagningar, men även verksamheter som Sexualmedicinskt centrum-Pilen, Mini-Maria Göteborg, elevhälsoteam och barn- och ungdomspsykiatrin använder verktyget. Sexit är en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Sexit, Västra Götalandsregionen

National Referral Mechanisms - Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook

National Referral Mechanisms, framtagen av OSSE, är likt den svenska Manual vid misstanke om människohandel, de institutionella mekanismer som hjälper stater att identifiera offer för människohandel och säkerställa deras skydd. Den här handboken tillhandahåller en vägledningsmodell som alla OSSE-deltagande stater kan anpassa och tillämpa inom sina egna nationella system för att säkerställa att deras National Referral Mechanisms uppfyller de högsta standarderna i både utformning och implementering. Handboken ger en översikt över de arbetsmetoder, procedurer och tjänster som varje stat ska tillhandahålla i form av:

  • identifiering och skydd
  • individuellt stöd och tillgång till tjänster
  • social integration
  • straffrätt och upprättelse.

Handboken identifierar också de olika intressenterna som är involverade i genomförandet av en National Referral Mechanism. Denna uppdaterade handbok inkluderar också vägledning om hantering av utsatta barn och ett avsnitt om hälso- och sjukvård.

Dessutom åtföljs den här handboken av en serie praktiska bedömningsguider för vuxna och barn, ett urval av lovande metoder som samlats in från enskilda deltagande stater och en lista med 57 rekommenderade standarder för att hjälpa de deltagande stater som försöker införa eller förbättra sina National Referral Mechanisms.

Det finns också en sammanfattning av handboken: Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons | OSCE

National Referral Mechanisms - Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons: A Practical Handbook, OSCE, 2022


Östersjöstaternas råds handbok för ambassader och konsulat om stöd och skydd till brottsoffer för människohandel

Denna handbok som är framtagen av Östersjöstaternas råd, är utvecklad som ett verktyg för personal vid ambassader och diplomatiska beskickningar. Syftet med handboken är att förebygga, identifiera och hjälpa offer för människohandel. Den innehåller avsnitt om definitionen av människohandel, den internationella rättsliga ramen, riskbedömning, hjälpkedjor och säkert återvändande.

Handboken har ett särskilt brottsofferperspektiv och barnrättslig strategi med särskilt fokus på könsaspekterna av människohandel.

Handbook for Embassies and Diplomatic Missions on How to Assist and Protect Victims of Human Trafficking, 2023, CBSS

Transnational Referral Mechanism of the Baltic Sea Region

Eftersom människohandel är ett gränsöverskridande brott är samarbete och partnerskap en av grundpelarna i arbetet mot människohandel. För att motverka denna brottslighet, och för att hjälpa exploaterade människor, behöver myndigheterna öka och stärka sitt samarbete med motparter i andra länder.

Östersjöstaternas råds handbok för regionen är skriven för att vägleda aktörer för att garantera stöd och skydd till förmodade och formellt identifierade offer för människohandel. Rutinerna är att betrakta som en hjälp för professionella och syftar till att öka samarbetet mellan statliga och icke-statliga aktörer som arbetar mot människohandel i olika stater.

Transnational Referral Mechanism of the Baltic Sea Region

 

 

Publiceringsdatum: 14 april 2023

Senast uppdaterad: 13 februari 2024