Vanliga frågor och svar

Här får du svar på frågor som rör prostitution, människohandel, människoexploatering och exploatering av barn.

Vad är prostitution och vad säger lagen?

Prostitution definieras som: När minst två parter köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning (vanligen ekonomisk); vilken utgör en förutsättning för den sexuella tjänsten (SOU 1995:15).

I Sverige är köp av sexuell tjänst förbjudet, men inte försäljning av sexuella tjänster. Lagen trädde i kraft den 1 januari 1999 och var en del av Kvinnofridspropositionen som slog fast att prostitution är en del av mäns våld mot kvinnor och ett uttryck för ojämlikhet (SOU 2010:49:55). Syftet med lagstiftningen är att genom en normativ effekt minska efterfrågan på sexuella tjänster mot betalning.

 

Hur vanligt är prostitution? 

I Folkhälsomyndighetens senaste befolkningsstudie från 2017 uppgav 1,5 procent av kvinnorna och 1 procent av männen, 16–84 år, att de någon gång hade tagit emot ersättning för sex.

1 av 10 män uppgav i samma studie att de någon gång hade gett ersättning för sexuella tjänster. Motsvarande siffra för kvinnor var 0,5 procent. Jämförande studier mellan länder visar att länder som har legaliserat prostitution, har ett högre antal utsatta i prostitution och fler antal sexköp, än länder som inte har gjort det. 

 

Hur vanligt är människohandel?

Människohandel är den kriminella verksamhet som omsätter mest pengar i världen, tillsammans med drog- och vapenindustrin. Det är svårt att uppge exakt omfattning, dels på grund av de enorma mörkertal som finns, dels därför att olika organisationer beräknar omfattningen på olika sätt. The International Labour Organisation (ILO) beräknade att 27,6 miljoner människor befann sig i tvångsarbete, inklusive prostitution, under 2021.

På EU-nivå rapporterade Eurostat att 7 155 offer för människohandel registrerades under 2021. Siffran anger enbart antal människor som registrerats av myndigheter och organisationer inom EU.

I Sverige polisanmäldes 140 brott som rörde människohandel under 2021, enligt Polismyndighetens årliga rapport. Samma år mötte Plattformen civila Sverige mot människohandel totalt 279 personer som på något sätt utsatts för människohandel eller människohandelsliknande exploatering.

Jämställdhetsmyndigheten samlar in de antal fall som regionkoordinatorerna möter varje år, som misstänks vara utsatta för människohandel. 2021 var denna siffra 436 vuxna och 54 barn.

 

Varför är det så svårt att ange omfattningen av prostitution och människohandel?

Det är svårt att uppskatta omfattning och utbredning av prostitution och människohandel för sexuella och andra ändamål. Ett sätt är genom befolkningsstudier. Nackdelarna med befolkningsundersökningar är att vissa grupper, till exempel migranter som har sex mot ersättning, personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål, och personer som vistas på institution inte finns representerade i urvalet.

Olika organisationer och myndigheter använder sig också av olika definitioner och avgränsningar gällande prostitution och sex mot ersättning. Det är också svårt att hitta personer som utsätts för prostitution och sexuell exploatering på nätet.

Ytterligare faktorer som påverkar är hur "synlig" eller "osynlig" prostitutionen är, och vilka områden som prioriteras av rättsväsendet och Polismyndigheten. Att uttala sig om omfattningen av prostitution och människohandel i Sverige kommer därför aldrig att kunna ge en heltäckande bild.

 

Vad finns det för olika sorts människohandel?

Människohandel för sexuella ändamål är den vanligaste formen. Andra former av människohandel är:

  • tvångsarbete
  • organhandel
  • krigstjänst
  • övriga ändamål, till exempel tiggeri eller situationer där förövaren tvingar brottsoffret att begå brottslig verksamhet.

 

Vad är skillnaden på människohandel och människoexploatering?

Människohandel innebär att gärningspersoner, genom falska löften eller hot, rekryterar och förflyttar människor för att utnyttja dem. För barn krävs inget vilseledande eller hot för att det ska vara människohandel. Människohandel för sexuella ändamål är den vanligaste sorten, men människor utnyttjas även för andra ändamål, som tvångsarbete, tiggeri och brottslig verksamhet.

Människoexploatering innebär att "genom olaga tvång, vilseledande eller utnyttjande av någons beroendeställning, skyddslöshet eller svåra situation exploaterar en person i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri."

Människoexploatering och människohandel skiljer sig genom att brottet människoexploatering:

  • enbart gäller exploatering i tvångsarbete, arbete under uppenbart orimliga villkor eller tiggeri
  • inte ställer några krav på att förövaren ska ha transporterat, inhyst eller tagit emot en person i syfte att personen ska exploateras
  • Människoexploatering ställer inte heller krav på att gärningen inneburit nödläge för den utsatta individen.

För båda brotten människohandel och människoexploatering krävs det inte att otillbörliga medel, som exempelvishot eller tvång ska ha använts om offret är under arton år.

 

Vad är sugardejting?

De senaste åren har så kallad sugardejting uppmärksammats i Sverige genom dejtingsidor på nätet som förmedlar kontakt mellan äldre och yngre personer. Äldre erbjuder yngre gåvor som pengar, kläder och prylar i utbyte mot sexuella tjänster. Relationen definieras av att det finns en uttalad eller outtalad överenskommelse om ersättning för sexuella tjänster, som till exempel kläder, resor och restaurangbesök.

Det finns fall av så kallad sugardejting som inte involverar sexuella handlingar, men förbindelsen kännetecknas ändå av makt och kontroll från köparens sida. Om den som utsätts för så kallad sugardejting är under 18 år så begår förövaren ett sexualbrott, det vill säga utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Är den utsatta under 15 är brottsrubriceringen våldtäkt av barn.

 

Vad betyder grooming?

Grooming innebär att en person tar kontakt med barn i syfte att begå någon form av sexualbrott mot barnet. I Sverige är sådana förberedande kontakter en brottslig handling i sig. Tillvägagångsätten är i många fall lika där kontakten inleds med smicker och beröm för att sedan övergå till olika typer av tvång och hot. Det kan också erbjudas mutor eller presenter.

Sexuella övergrepp på nätet är ofta icke-fysiska till en början – till exempel genom att barnet uppmanas att skicka bilder eller pressas till att posera framför en webbkamera. Detta material kan sedan användas som utpressning. På så sätt blir barnets gränser successivt förskjutna.

 

Har sexköpslagen haft någon effekt?

Sexköpslagen trädde i kraft 1999 i Sverige. Drygt tio år efter att sexköpslagen trädde i kraft, genomfördes en utvärdering: Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999–2008. Utvärderingen visade att lagen haft en avskräckande och normativ effekt, och att gatuprostitutionen hade minskat. Kriminella nätverk hade avskräckts från att etablera nätverk för människohandel i Sverige. En omfattande attitydförändring hade ägt rum.

Internationella, jämförande, studier visar att i länder som legaliserat prostitution, är antalet sexköp högre än i Sverige.

 

Varför är människor på flykt extra utsatta för människohandel och prostitution?

I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering om man exempelvis möter personer på flykt från Ukraina.

Barn löper en särskild risk att inte få sina basala behov tillgodoställda, vilket ökar risken för exploatering. Det finns även en löpande risk för desinformation i syfte att vilseleda flyktingar. Det är en metod som förövare delvis tar till för att säkerställa att potentiella offer för människohandel inte har den kunskap som behövs för att söka skydd och stöd för att tillgodogöra sig av sina rättigheter i landet de flytt till.

Därför är det av största vikt att myndigheter liksom civila aktörer tillsammans hjälper till att sprida korrekt information genom att hänvisa till rätt instanser i samhället.

 

Vad finns det för insatser för att stoppa eller förebygga sexuell exploatering?

Jämställdhetsmyndigheten har tagit fram en omfattande kartläggande litteraturöversikt gällande metoder och arbetssätt för att förebygga sexuell exploatering av barn, sexuella övergrepp mot barn, prostitution samt människohandel för sexuella ändamål.

Resultaten visar en brist på utvärderade insatser, att flera insatser fokuserar på individuella förklaringsmodeller istället för att utgå från ett maktperspektiv, och en brist på insatser som fokuserar på att minska efterfrågan på prostitution och sexuell exploatering.

Vi har tagit fram översikten för att bidra till det internationella kunskapsläget, och utgå från metoder som är evidensbaserade, det vill säga som forskningen visar är fungerande.

 

Var kan utsatta söka stöd?

På flera platser i Sverige finns kommunala mottagningar som specialiserar sig på personer med erfarenheter av sex mot ersättning eller destruktiva sexuella beteenden. Stöd gällande personer utsatta för människohandel kan fås av landets regionkoordinatorer, vilka även kan hjälpa till med ansökningar om återvändandestöd. Det går också att vända sig till kommunernas socialtjänster för att få hjälp.

MIKA-mottagningarna vänder sig till personer som har erfarenhet av prostitution. De riktar sig även till personer som varit utsatta för människohandel för sexuella ändamål. De erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp.   

Mottagningar finns i Stockholm, Göteborg, Malmö (Evonhuset) och Borås.   

Personer utsatta för människohandel erbjuds även stöd genom Plattformen civila Sverige mot människohandel.   

 

Vilket stöd finns till sexköpare som vill sluta köpa sex?

På åtta orter i landet finns mottagningar för köpare av sexuella tjänster (KAST). Dit kan personer vända sig om de vill diskutera, eller sluta med att köpa sexuella tjänster, porrsurfande eller andra tvångsmässiga sexuella beteenden. Hos KAST får personer stöd i att bryta destruktiva sexuella beteenden som riskerar att påverka dem själva och andra negativt. Även anhöriga är välkomna att höra av sig för råd och stöd.  

KAST-mottagningar finns i dagsläget i Stockholm, Malmö (Evonhuset), Göteborg, Karlstad, Västerås, Umeå och Skellefteå. Det finns också en nationell hjälplinje, PrevenTell, som är till för dem som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet, eller som kanske känner en oro för tankar och handlingar som kan göra sig själva eller andra illa.  

 

 

 

 

Publiceringsdatum: 29 mars 2023

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023