Internationell samverkan

NSPM samarbetar med andra länder och internationella aktörer för att utbyta erfarenheter och utveckla metoder för att förebygga prostitution och människohandel.

1999 var Sverige först i världen med att anta en sexköpslag, som kriminaliserar köpandet av sexuella tjänster och inte de utsatta. Sexköpslagen och Sveriges arbete med prostitution och människohandel har väckt och fortsätter att väcka intresse i omvärlden. Regionkoordinatorerna, som arbetar med stöd utsatta i hela Sverige, och KAST (Köpare av sexuella tjänster) är andra exempel på verksamhet som är unik för Sverige. 

NSPM arbetar med erfarenhetsutbyten med olika länder, för att dela med oss av goda erfarenheter och lära av andras goda erfarenheter och exempel. NSPM samarbetar även med olika internationella aktörer och inom olika internationella forum.

Här listar vi organisationer och projekt som vi samarbetar inom och samverkar med:

EU

EU-kommissionen har en samordnare för kampen mot människohandel, som är ansvarig för att samordna medlemsländernas regelverk. Den samordnar ett nätverk av nationella samordnare i EU, som NSPM deltar i. När EU-kommissionen reviderar eller antar nya regelverk kopplat till människohandel, bidrar NSPM med sin expertis vid förfrågan.

FN

FN har olika organ som är involverade i kampen mot människohandel. UNODC, United Nations Office on Drugs and Crime, har människohandel som ett av sina tematiska områden, och ger ut en årlig rapport, GLOTIP, om människohandelns globala omfattning.

Organisationen för fred och säkerhet i Europa (OSSE)

Organisationen för fred och säkerhet i Europa (OSSE eller OSCE på engelska) har som syfte att förebygga krig mellan de europeiska staterna, främja ekonomiskt samarbete samt slå vakt om de mänskliga rättigheterna, demokratins spelregler och rättsstatens principer i medlemsländerna. OSSE har en särskild representant och samordnare för människohandel och en handlingsplan för att bekämpa människohandel. OSSE samarbetar med sina medlemsländer i att stärka kapaciteten hos myndigheter och civilsamhällesorganisationer, för att bekämpa och förebygga människohandel.

NSPM medverkar i de av OSSE:s aktiviteter som bidrar till att stärka den svenska kapaciteten att bekämpa och förebygga människohandel.

OSCE:s arbete med människohandel.

 

Östersjöstaternas råd (CBSS)

Östersjöstaternas råd (Council of the Baltic Sea States, CBSS) är en samarbetsorganisation för staterna omkring Östersjön. Rådet grundades 1992 för att främja demokratisk och ekonomisk utveckling i regionen. Det består av 10 medlemsländer, samt EU som medlem. Att förebygga människohandel är ett av målen för CBSS. Det ingår i CBSS långsiktiga prioriteringar och det särskilda policyområdet Säkerhet. Insatserna för att förebygga människohandel leds av CBSS aktionsgrupp mot människohandel, Task Force Against Trafficking in Human Beings TF-THB.

NSPM ingår i aktionsgruppen samt har deltagit i arbetet med utvecklingen av the Baltic Sea Region Transnational Referral Mechanism (BSR-TRM). NSPM och CBSS driver ett metodutvecklingsprojekt (CAPE, Competence Building Assistance provision and Prosecution of labour exploitation cases in the Baltic Sea Region.) för att utbyta erfarenheter och metodutveckla kring arbetskraftsexploatering, läs mer här (länk längre ner på sidan).

CBSS arbete med människohandel.

International Organization for Migration (IOM)

International Organization for Migration (IOM) har 175 medlemsländer och arbetar för att främja en human och ordnad migration, genom att stödja regeringar och organisationer.

NSPM ansvarar för att finansiera Sveriges återvändandeprogram för personer som blivit utsatta för människohandel och prostitution. Programmet drivs av IOM:s kontor i Helsingfors i Finland.

IOM:s arbete med människohandel

GRETA/Europarådet

Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) ligger under Europarådet. Gruppen har som uppgift att utvärdera och följa upp implementeringen av Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

NSPM bidrar med information till GRETA:s utvärderingsrundor, som ägde rum senast 2022.

Europarådet har ett nätverk för samordnare av prostitution och människohandel i Europa, som NSPM deltar i. 

GRETA:s arbete med människohandel

Nordiska ministerrådet

Nordiska rådet är det officiella nordiska samarbetets parlamentariska organ. Rådet bildades 1952 och har 87 valda medlemmar, från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige samt från Färöarna, Grönland och Åland.

2022 etablerades ett nytt nordiskt nätverk för de nationella samordnarna av arbetet mot människohandel, Nordic Coordinators Working Group against THB. Syftet med nätverket är att stödja informationsutbyte och samarbete mellan de nordiska länderna i syfte att förebygga och bekämpa människohandel. I egenskap av nationell samordnare medverkar NSPM i nätverket.

Nordiska ministerrådets arbete med människohandel.

Internationella projekt för metodutveckling

CAPE

Competence Building Assistance provision and Prosecution of labour exploitation cases in the Baltic Sea Region, CAPE, som genomförs i samarbete mellan NSPM och CBSS, påbörjades 2019. Den första delen innefattade tre forskningsstudier om arbetskraftsexploatering, samt tre studiebesök till Tyskland, Finland och Belgien, för att inhämta information, utbyta erfarenheter och stimulera metodutvecklingen kring arbetskraftsexploatering. Representanter från civilsamhället, regeringskansliet, andra myndigheter och regionkoordinatorer medverkade på studiebesöken.

Den andra delen av CAPE, inkluderar en förebyggande informationskampanj som tagits fram i samarbete mellan CBSS och NSPM, Before You Go. Kampanjen riktar sig till arbetstagare från fyra länder och informerar om rättigheter i Sverige och risker för exploatering.

CAPE:s arbete med människohandel.

EUPROM

Mellan 2021 och 2023 har NSPM tillsammans med Socialstyrelsen och Länsstyrelserna deltagit som experter i EU-projektet European Protection of Unaccompanied Minors, EUPROM. Projektet drevs av Frankrike tillsammans med Spanien, Italien och Sverige. Projektet syftade till att ta fram gemensamma riktlinjer rörande omhändertagande av ensamkommande barn

EUPROM:s arbete med ensamkommande barn.

 

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 6 mars 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024