Förebygga sexuell exploatering av barn

För att förebygga sexuell exploatering innan det uppstår har du som möter barn och unga en viktig roll att spela. Vi har samlat material som ökar din kunskap och ger stöd i arbetet med barn och unga.

Three boys discussing in kitchen.

Barn och unga har rätt att själva bestämma över sin kropp och sin sexualitet. För att det ska vara möjligt är det viktigt att stötta unga i att skapa hälsosamma relationer. Att sex ska bygga på samtycke och vara något ömsesidigt som känns bra för alla inblandande behöver bli en självklarhet.

För att motverka exploatering behöver vi därför arbeta förebyggande och rikta fokus mot de som exploaterar andra sexuellt. Vi behöver också rikta fokus på alla som finns runt omkring när det sker. 

Genom barnkonventionen och andra internationella konventioner har Sverige åtagit sig att skydda barn från sexuella övergrepp och från att utnyttjas i sexuell exploatering. Hösten 2022 stärktes även skolans uppdrag att arbeta med sexualitet, samtycke och relationer.

Låt inte tystnaden tala 

Satsningen Låt inte tystnaden tala syftar till att främja samtycke, förebygga sexuell exploatering av barn och motverka efterfrågan på köp av sexuella tjänster.

Vi vet att det finns ett antal riskfaktorer som ökar risken för sexuell exploatering, och att dessa går att påverka. Det handlar bland annat om att utmana stereotypa och begränsande normer om kön. Även gruppen runt omkring har betydelse. Låt inte tystnaden tala utgår från ett så kallat åskådarperspektiv, vilket innebär att den riktar sig till alla de som finns runt den som utsätter och den som utsätts. Sexuell exploatering blir därför en fråga som rör oss alla. 

På kampanjsidan Låt inte tystnaden tala finns filmen som handlar om att våga säga ifrån. Här finns även fakta riktad till unga om samtycke och sexköp, konkreta förslag på hur man kan säga ifrån och länkar till stöd och mer information. Det finns även en motsvarande kampanjsajt riktad till vuxna män: Låt inte tystnaden tala - till dig som är vuxen.

Kunskapsstöd för dig som arbetar med unga

Frågan om sexuell exploatering kan vara svår för unga att hantera på egen hand. Därför har vi tagit fram ett kunskaps- och stödmaterial till dig som möter unga i din yrkesroll eller som ideell ledare. Syftet är att hjälpa dig att lyfta frågor som rör samtycke och sexuell exploatering.

Kunskapsöversikt om sexuell exploatering

Denna översikt innehåller frågor och svar om sexuell exploatering. Här får du kunskap för att förstå, upptäcka och förebygga sexuell exploatering. Kunskapsstödet finns i en kort och lång version.
Kunskapsöversikt om sexuell exploatering, kort version, 16 sidor (pdf, 511 kB)

Fördjupad kunskapsöversikt om sexuell exploatering, 52 sidor (pdf, 1,10 MB)

Pedagogisk handledning

Detta är ett pedagogiskt material som hjälper dig som lärare, ledare eller annan vuxen att använda kampanjfilmen Låt inte tystnaden tala för reflektion och samtal i klassrummet eller i ungdomsgruppen. Materialet vänder sig till barn och unga i högstadie- och gymnasieåldern.
Pedagogisk handledning (pdf, 419 kB)

Film om hur du arbetar med den pedagogiska handledningen

Denna knappt åtta minuter långa film är ett komplement till den pedagogiska handledningen. Filmen innehåller tips och stöd för dig som arbetar med unga. För att se filmen måste du tillåta alla kakor.

Föreläsningsfilmerna som omnämns i klippet finns för tillfället inte att tillgå.

Tryckt format

Vill du ha materialet i tryckt format? Via utbudet.se kan du beställa broschyren och den pedagogiska handledningen kostnadsfritt.

Mer kunskap och metodstöd

Här har vi samlat olika material som ger dig mer kunskap om hur sexuell exploatering kan förebyggas.

Kunskapssida om sexuell exploatering

Sexuell exploatering av barn handlar om olika former av sexuella övergrepp där någon form av ersättning har getts.
Sexuell exploatering av barn

Webbutbildning: Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Utbildningen ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Den vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.
Webbutbildningen Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Litteraturöversikt: Att förebygga sexuell exploatering

Här presenterar vi kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt internationellt. I en bilaga har vi sammanställt länkar till en mängd svenska metodmaterial, filmer och aktörer med kunskap om sexuell exploatering. Dessa svenska metodmaterial har ännu inte utvärderats, men kan vara ett stöd till dig som pedagog, fritidsledare eller ideell ledare.
Litteraturöversikten Att förebygga sexuell exploatering, Jämställdhetsmyndigheten

Länkar till kunskap hos andra myndigheter

Några tips på material från andra svenska myndigheteter:

Tips på metodmaterial från andra aktörer

Här har vi samlat tips på metodmaterial för dig som arbetar med barn och unga från andra myndigheter och organisationer:

Att upptäcka och prata med barn och unga om sexuell exploatering

Ett viktigt steg i att förebygga sexuell exploatering av barn är att upptäcka de barn som har ökad risk för att utsättas. Det är också viktigt att uppmärksamma de barn som redan har utsatts för att förhindra att de utsätts igen.

Vi behöver också fånga upp barn och unga som riskerar att utsätta andra. Både vårdnadshavare och yrkesverksamma spelar en viktig roll.

Material om hur du pratar med barn om grooming och sexuell exploatering:

Ställ frågor

Att rutinmässigt ställa frågor om våld och övergrepp i verksamheter som möter barn och unga är ett sätt att fånga upp dessa. Ett verktyg som i dagsläget fått stor spridning är Sexit, en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Sexit består av en utbildning, ett frågeformulär och en handbok, som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med unga. Målgruppen är primärt ungdomsmottagningar, men även elevhälsoteam och barn- och ungdomspsykiatrin använder verktyget. Materialet har tagits fram av Västra Götalandsregionen.

Stöd för den som utsatts eller utsätter andra

När vi börjar prata om frågor som rör våld och exploatering kan det väcka känslor. Många bär med sig erfarenheter av egen utsatthet, eller av att ha utsatt andra. Det finns stöd att få för den som utsatts eller utsätter andra. Du som möter personer i behov av stöd kan hänvisa personer vidare.

På kampanjsidorna Låt inte tystnaden tala finns mer information och kontaktuppgifter till stödverksamheter, både för unga och vuxna.
Låt inte tystnaden tala - till dig som är ung
Låt inte tystnaden tala - till dig som är vuxen

Hjälp och stöd till utsatta

Runt om i landet finns mottagningar och organisationer som ger stöd och hjälp till personer som har erfarenhet av prostitution, människohandel eller sexuell exploatering. 
Hjälp och stöd till utsatta

Hjälp och stöd till personer som utsätter eller riskerar att utsätta andra

Det finns hjälp och stöd att få för personer som upplever att de tappat kontrollen över sin sexualitet eller för personer som är oroliga för att skada andra. Det går att vara anonym och det kostar inget att söka stöd.  
Hjälp och stöd till personer som utsätter eller riskerar att utsätta andra

Publiceringsdatum: 1 mars 2023

Senast uppdaterad: 19 juni 2024