Steg 6:

Ett tryggt återvändande

För offer som kommer från annat land, även inom EU, och som har utsatts för människohandel i Sverige, har Sverige ett ansvar. I egenskap av destinationsland ska Sverige ge offret stöd att återvända och återintegreras i hemlandet på ett tryggt, värdigt och hållbart sätt. Sveriges stöd till offer för människohandel i återvändandeprocessen sker genom finansiering av Återvändandeprogrammet Människohandel Prostitution. Det är regionkoordinator och Internationella migrationsorganisationen som beslutar om vem som kan ingå i programmet.

IOM Grå
Sveriges stöd till offer för människohandel i återvändandeprocessen sker genom finansiering av Återvändandeprogrammet Människohandel Prostitution (ÅMP) som genomförs av Internationella migrationsorganisationens (IOM) kontor i Finland.

6.1 Att delta i programmet

Det är frivilligt att delta i programmet. Återvändande kan ske till ursprungslandet, eller till annan plats där offret har rätt att bosätta sig. Det är nödvändigt att offret getts möjlighet att fatta ett välgrundat beslut utifrån tillräcklig, korrekt och objektiv information om såväl stöd genom programmet som information om alternativ och risker med att stanna i Sverige.

Barn som separerats från föräldrar

Ett barn som skiljts från sin familj ska endast återvända till sitt ursprungsland om berörda myndigheter i Sverige och i hemlandet bedömer att det är för barnets bästa. Socialtjänsten i Sverige har ansvar för barnet till dess att myndigheter i hemlandet tagit över ansvaret för att säkra skydd och stöd för barnet. En person kan erbjudas stöd inom ramen av programmet om:

 • Hen har identifierats som, eller misstänks vara, utsatt för människohandel (samtliga exploateringsformer).

 • Hen är utländsk medborgare och befinner sig i prostitution i Sverige.

 • hen vill återvända frivilligt till sitt hemland eller ett tredje land där hen har permanent uppehållstillstånd.

Stöd för medföljande barn

Även medföljande barn kan få stöd inom ramen för programmet. Stödet utformas utifrån en individuell planering och genomförs i samarbete med aktörer i landet som offret ska resa till. Vilket stöd som finns tillgängligt kan variera mellan och inom länder. IOM Finland kan hjälpa till med att undersöka vilket stöd som finns tillgängligt i det specifika ärendet. IOM Finland har även ofta möjlighet att ordna så att offret får tala (anonymt, på sitt modersmål) om sina behov och det tillgängliga återintegrationsstödet med personal på IOM-kontoret i sitt hemland.

Ett sådant samtal rekommenderas för att offret ska kunna få en klarare bild av vad hen kan förvänta sig efter hemkomsten, och för att bygga tillit till IOM eller partnerorganisationen i hemlandet.

 

6.2 Stöd före och under resa

Offer för människohandel har ofta behov av hjälp med att ordna praktiska saker inför resan. Förövarna kan ha tagit id-handlingar från offret och hjälp kan behövas med att ordna nya resedokument. Resan behöver även planeras utifrån skyddsaspekter, då det kan finnas en risk att offret vid ankomst till hemlandet möts upp av personer som varit delaktiga i organiseringen av människohandeln.

Resan hem kan i sig vara ett riskmoment då offret kan avvika vid transit under resan, eller helt enkelt sakna kunskap för att kunna genomföra transitmoment. En del offer för människohandel har till exempel aldrig flugit tidigare, och talar och läser inte de språk som används på flygplatser. Det kan även finnas behov av ledsagning utifrån funktionsnedsättning eller medicinska behov under resan.

I programmet ingår stöd för:

 • Att ordna resedokument, till exempel pass.
 • Boka flygbiljetter och eventuell vidaretransport i hemlandet till slutdestinationen.
 • Ordna så att assistans om möjligt finns på flygplatser.
 • Ordna ledsagare som följer med under hela resan vid behov.

Stöd för barnets bästa

Vid ansökan om att delta i programmet för barn så behöver ansvarig socialtjänst göra en skriftlig individuell bedömning av barnets bästa, som bilaga till ansökan.
Socialtjänsten ska också göra en risk- och skyddsbedömning i samband med återvändande, där det är särskilt viktigt att beakta om föräldrar eller andra närstående till barnet varit delaktiga i att barnet exploaterats utnyttjas för människohandeln, eller utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

Bedömningen bör utgå från:

• Barnets situation i Sverige.
• Information om barnets livssituation vid återvändandet till hemlandet. Det finns möjlighet att få kontakt med hemlandets myndigheter via Utrikesdepartements konsulära avdelning som är centralmyndighet för 1996 års Haagkonvention och Bryssel II-förordningen.
• Barnets individuella behov och önskemål.

Använd gärna Socialstyrelsens handbok, Att utreda barn och unga, i bedömningen om barnets bästa.

6.3 Skydd och stöd efter hemresan

Inför hemresan är det nödvändigt att göra en utredning av hur behov av stöd och skydd ser ut. I ansökningsformulären till IOM Finland görs en utredning av hur hotbilden ser ut i Sverige och i hemlandet, för att se vart det är möjligt att återvända och under vilka förutsättningar.

Det kan även finnas risk för offret att bli avvisad från familj/ släkt/andra, om de får veta att personen exempelvis varit utsatt för människohandel för sexuella ändamål. Familj/släkt eller personer från samma område kan också vara en del av organiseringen av människohandeln. Dessa kan komma att utöva hot och våld mot offret innan eller efter resan.

Offer för människohandel är en grupp som är särskilt utsatt för att åter exploateras i människohandel eller prostitution. De två första åren efter att ha lämnat en människohandelssituation är risken som störst. Fotnot 1.

När grundläggande behov saknas

Att återvända hem utan stöd kan innebära att grundläggande behov saknas, till exempel boende, mat, hälsovård och utbildning/sysselsättning. Det kan också innebära att offret fortfarande är utsatt och saknar skydd. Att leva under fattiga förhållanden eller i utanförskap kan ha varit en bidragande faktor till att ha rekryterats från första början. För att öka förutsättningarna för att återintegreras i samhället utformas programmet utifrån individuella behov.

Återintegrationsstöd från IOM kan omfatta:

 • Ekonomiskt stöd om 150 amerikanska dollar (USD) per månad under de sex första månaderna för att täcka löpande utgifter för exempelvis mat och kläder.

 • Individanpassat stöd om 2800 USD för att täcka grundläggande behov som att ordna boende, exempelvis skyddat boende/ kriscenter; psykosocial vård och rehabilitering (exempelvis gällande alkohol- eller narkotikamissbruk); påbörja eller återuppta utbildning, arbetspraktik, eller för att starta en mindre affärsverksamhet.

 • Bidrag om 300 USD för medicinska behov som exempelvis läkarbesök, läkemedel och psykologiskt stöd, vid behov. Medföljande barn är i regel berättigade till 50 procent av stödsumman. Fotnot 2. 

 

6.4 Ansökningsförfarande

Den aktör som offret för människohandel har kontakt med informerar regionkoordinator, som i sin tur kan informera offret om Återvändandeprogrammet. Om intresse finns för att få mer information eller påbörja en ansökningsprocess kontaktar regionkoordinatorn även IOM Finland.

Ansökan ska fyllas i tillsammans med offret och antingen översättas till den sökandes språk (eller till ett språk hen förstår väl), eller fyllas i med auktoriserad tolk närvarande. Offret skriver under ansökan och regionkoordinator sänder ansökan till IOM Finland. Om kriterierna för att delta i Återvändandeprogrammet är uppfyllda kan personen erbjudas en plats. Bedömningen görs av regionkoordinatorn i samråd med IOM Finland.

 

6.5 Olika aktörers ansvar – en sammanfattning

 • Att kontakta regionkoordinator vid ansökan om deltagande i Återvändandeprogrammet.
 • Säkerställa barnets bästa och ha kontakt med myndigheter i barnets hemland.
 • I de fall socialtjänst är behjälplig med ansökan om att delta i Återvändandeprogrammet fyller handläggare i tabell för riskbedömning och riskhantering som ska bifogas ansökan.   
 • Att bistå med sakkunskap kring ansökan om att delta i Återvändandeprogrammet.
 • I de fall regionkoordinator är behjälplig med ansökan om att delta i Återvändandeprogrammet fyller handläggare i tabell för riskbedömning och riskhantering som ska bifogas ansökan.
 • Beslutar i samråd med IOM om deltagande i Återvändandeprogrammet.  
 • Att i samråd med regionkoordinator besluta om deltagande i Återvändandeprogrammet.
 • Planera och genomföra återvändande och återintegrering i samarbete med IOM:s lokala kontor samt andra etablerade lokala aktörer i det land som offret ska återvända till.
 • Undersöka vilka ytterligare stödinsatser och tjänster som är tillgängliga i hemlandet. Basera på personens individuella behov.

Stöd till brottsoffer

På Brottsoffermyndighetens webbplats www.brottsoffermyndigheten.se finns mer information om bland annat rättegångsförfarande, stöd för brottsoffer och brottsskadeersättning. Brottsoffermyndigheten har även en servicetelefon: 090-70 82 00.

6.6 Referenser

1. The Causes and Consequences of re-trafficking - Evidence from the IOM Human Traffcking Database, IOM, 2010

2.Återvändandeprogrammet – information för myndigheter och frivilligorganisationer, 2019

Senast uppdaterad: 21:02 - 11 juni 2024