Steg 4:

Långsiktigt stöd

När betänketiden är slut behöver offret för människohandel fatta beslut om hen vill ha kontakt med rättsvårdande myndigheter eller inte. Behov av stöd och vård under tiden fram till en eventuell rättsprocess behöver tillgodoses. Samtidigt ska en långsiktig planering göras för hur stöd för återetablering ska utformas, i Sverige eller i hemlandet, när den eventuella rättsprocessen är klar. Det här steget handlar även om rättigheter för personer som inte har uppehållstillstånd i Sverige.

Barn gör matteläxa.

4.1 Tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader

För en brottsutsatt som saknar tillstånd att stanna i Sverige finns möjlighet för förundersökningsledare hos polis/åklagarmyndighet att ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader för medverkan vid förundersökning och rättegång. Ett sådant kan sökas när betänketiden löpt ut, eller tidigare om förutsättningarna är uppfyllda. Fotnot 1.

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska beviljas av Migrationsverket om fyra förutsättningar är uppfyllda:

 • det krävs för att genomföra en förundersökning eller en huvudförhandling i ett brottmål,
 • offret för människohandel har visat en tydlig avsikt att samarbeta med de utredande myndigheterna,
 • offret för människohandel har brutit alla förbindelser med de personer som är misstänkta för det aktuella brottet i förundersökningen eller
 • hänsyn till allmän ordning och säkerhet inte indikerar att ett tillstånd inte ska beviljas.

Uppehållstillståndet kan förnyas om förundersökningsledaren begär detta men kan också återkallas om förutsättningarna inte längre är uppfyllda. Precis som vid betänketid får offret tillgång till insatser från bland annat socialtjänst och hälso- och sjukvård. Kommunen och landstinget/regionen kan sedan söka ersättning från Migrationsverket för sina kostnader.

 

4.2 Uppföljning och planering av fortsatt stöd

Processen med långsiktigt stöd och återetablering ska säkerställa att individen som får stöd har de möjligheter och resurser som krävs för att anpassa sig till sina nya livsvillkor och delta i det ekonomiska och sociala livet samt garanteras en rimlig levnadsstandard. Fotnot 2. Beroende på de individuella omständigheterna faller ansvaret för mera långsiktigt stöd och social inkludering på socialtjänsten i Sverige eller adekvata myndigheter i ursprungslandet.

Om ett permanent uppehållstillstånd eller arbetstillstånd beviljats, samt för personer som stannar kvar i Sverige med ett tidsbegränsat uppehållstillstånd fram till rättegång, tillhandahålls det långsiktiga stödet i enlighet med svensk lagstiftning. Socialtjänsten ansvarar för att regelbundet följa upp placering och insatser.

Vuxna med tidsbegränsat uppehållstillstånd 

För vuxna offer med tidsbegränsat uppehållstillstånd beror omfattningen och varaktigheten för socialtjänstens stöd på längden för det tillfälliga uppehållstillståndet. Uppehållstillståndet är i sin tur beroende av hur länge förundersökningen och domstolsprocessen pågår.

Finns däremot inget uppehållstillstånd beror rättigheterna på om offret för människohandel är asylsökande, EU-medborgare (prövning om uppehållsrätt görs) eller vistas i landet utan nödvändiga tillstånd.

Utöver insatser från socialtjänst erbjuds kompletterande stöd av Plattformen Civila Sverige mot Människohandel eller av andra aktörer inom civilsamhället. Läs mer om nationella stödprogram i avsnitt 4.5.

Ansvar för barnen

Socialtjänstens ansvar för barn som vistas i Sverige kvarstår oavsett rättslig status i landet. För barn ska barnets bästa alltid beaktas, se mer information i Socialstyrelsens skrift Vägledning för Socialtjänsten i arbetet med barn i internationell människohandel och exploatering.

 

4.3 Asylrätt

Om offret för människohandel anför att hen inte kan återvända till hemlandet efter att ett eventuellt tidsbegränsat uppehållstillstånd som bevisperson löpt ut, eller om något sådant aldrig varit aktuellt, behöver information lämnas om möjligheterna att söka uppehållstillstånd på andra grunder, så som flykting eller alternativt skyddsbehövande (asyl), eller på grund av särskilt ömmande omständigheter.

Alla har rätt att göra en ansökan om asyl, men EU-medborgare beviljas som regel inte asyl eftersom samtliga medlemsländer betraktas som säkra. För medborgare från andra länder än EU (tredje land) kan ansökan om asyl beviljas om det gjorts sannolikt att personen riskerar illa behandling som myndigheterna i hemlandet inte kan skydda personen från.

Att ha varit utsatt för människohandel är inte ensamt en grund för asyl, utan beslutet grundas alltid både på skyddsbehovet och hemlandets förmåga att skydda personen. Hänsyn tas även till möjligheterna att internfly, alltså att bo någon annanstans i hemlandet än där personen kommer ifrån.

Migrationsverket handlägger stödinsatser som gäller asylsökande som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande med flera (LMA). För offer för människohandel kan det dock finnas behov av ytterligare skydd som inte kan tillgodoses på de boenden som Migrationsverket erbjuder. Fotnot 3.

 

4.4 Bistånd i en akut nödsituation

För vuxna offer för människohandel som saknar uppehållstillstånd, uppehållsrätt enligt EU-rätten och inte heller är asylsökande är socialtjänstens ansvar begränsat till att avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa på annat sätt (så kallad nödprövning eller nödbistånd). Fotnot 4. En individuell bedömning ska då göras.

En sådan bedömning kan till exempel innebära pengar till hemresa och ett tryggt och säkert boende i avvaktan på resa, samt pengar till nödvändigt uppehälle. Det är viktigt att säkerställa att perioden för eventuellt beviljat stöd för akutboende inte blir så kort att personen inte har möjlighet att tillgodogöra sig sina rättigheter som offer för människohandel, såsom tid att ordna ett tryggt återvändande till hemlandet.

 

4.5 Nationella stödprogrammet

Plattformen civila Sverige mot människohandel har sedan 2015 drivit Nationellt stödprogram. Fotnot 5. Det nationella stödprogrammet kompletterar de stödinsatser som samhället kan ge genom den formaliserade stöd- och skyddsprocessen.

Det är endast av plattformen certifierade aktörer och boenden som kan ansöka om att en utsatt person ges tillträde till programmet, och som därefter kan ansöka om finansiering av stödinsatser i de fall samhället inte bekostar dessa – och den utsatta anses ha behov och rätt till det enligt de internationella dokument Sverige har ratificerat. Stödet ska vara individuellt avpassat till den utsattas behov, och ge möjlighet till en förbättrad livssituation.

Barntillägg kan ges efter behov och i enlighet med rättigheter, samt vissa tillägg för att möta ytterligare behov. Om Återvändandeprogrammet inte är aktuellt kan plattformen ge kompletterande integrationsinsatser, eller försöka ordna återvändande via egna kontakter.

 

4.6 Planering inför återvändande

Parallellt med uppföljning av behov behöver planering ske för vad som ska hända efter rättegången när det tidsbegränsade uppehållstillståndet upphör. För personer som önskar återvända till hemlandet kan ansökan göras till IOM om att ingå i Återvändandeprogrammet med hjälp av regionkoordinator. Beslut om att delta i Återvändandeprogrammet kan ske i detta skede eller senare. Läs mer om ett tryggt återvändande i steg 6.

Ett återvändande kan ske såväl innan som efter rättegång. Om personen återvänder till hemlandet kan hen resa till Sverige tillfälligt för att medverka i rättegången, eller medverka på distans från en domstol i hemlandet.

 

4.7 Rätt till utbildning och sysselsättning

Rätten till utbildning och sysselsättning i detta steg överensstämmer med vad som beskrivs i steg 3 i avsnittet Rätten till utbildning och sysselsättning.

Offer för människohandel som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader undantas dessutom från krav på arbetstillstånd. Fotnot 6.

 

4.8 Olika aktörers ansvar – en sammanfattning

 • Följer upp planering och insatser.  

I socialtjänstens arbete med barn behöver personalen alltid göra en bedömning av vad som är barnets bästa. Principen om barnets bästa kommer till uttryck i barnkonventionens artikel 3, som handlar om att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn, samt i 1 kap 2 § SoL, 1 § LVU femte stycket och 6 kap 2 a § föräldrabalken

 • Ansöker om tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader.  
 • Beslutar om tidsbegränsat uppehållstillstånd om minst sex månader.
 • Handlägger ansökan om asyl.  

 • Förmedlar ansökan om att delta i Återvändandeprogrammet till IOM och har kontinuerlig kontakt för att förbereda återvändandet.     
 • Kan genom Nationella Stödprogrammet ge kompletterande stöd.  
 • Tar emot ansökningshandlingar om deltagande i Återvändandeprogrammet.
 • Förbereder och genomför återvändande och återintegrering i samarbete med IOM:s lokala kontor samt andra etablerade aktörer i det land som offret ska återvända till.  
 • Tillhandahåller hälso- och sjukvård.
  Långsiktigt behov av vård behöver uppmärksammas. Rätten till hälso-och sjukvård i detta steg överensstämmer med vad som beskrivs i steg 3.7.

4.9 Referenser

1. 5 kap 15 § utlänningslagen. En pågående asylprocess är inget hinder mot en ansökan om betänketid.

2. Enligt Artikel 12 p 1a Europarådets konvention om bekämpande av människohandel.

3. Enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.f. (LMA) ska Migrationsverket erbjuda asylsökande bistånd i form av dagersättning, särskilt bidrag, bostadsersättning och logi. Asylsökande har inte rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) av motsvarande karaktär. Detta innebär att det inte är självklart att Migrationsverket bekostar skyddat boende i de fall där socialtjänsten gör bedömningen att den sökande inte är tillräckligt skyddat på något av de boenden som Migrationsverket erbjuder.

4. 2 kap. 1 § samt 2a kap. SoL.

5. Det nationella stödprogrammet startade med finansiering av Länsstyrelsen Stockholm och finansierades under 2018 av regeringen. Vid tiden för tryck av Manual vid misstanke om människohandel är den fortsatta finansieringen oklar.

6. 5 kap 1 § utlänningsförordning (2006:97), omfattar endast 1 st i 5 kap. 15 § utlänningslagen.

Senast uppdaterad: 08:15 - 31 maj 2024