Prostitution

I Sverige ses prostitution och människohandel för sexuella ändamål som en del av mäns våld mot kvinnor. Det betraktas som ett allvarligt och omfattande samhällsproblem som orsakar stort fysiskt och psykiskt lidande. Därför var Sverige först i världen med att kriminalisera köp, men inte försäljning, av sexuella tjänster.  

Illustration av ett par händer som håller i en mobiltelefon. En kaffekopp står bredvid.

 

Vad innebär prostitution? 

Sedan 1999, då förbudet mot köp av sexuell tjänst trädde i kraft, är det enligt svensk rätt straffbart att köpa sex. Bestämmelsen innebär att det är förbjudet att mot ersättning skaffa sig en tillfällig sexuell förbindelse. Straffskalan är böter eller fängelse i högst ett år. Att sälja sexuella tjänster är däremot inte straffbart.  

Hur utbredd är prostitutionen i Sverige idag? 

I Folkhälsomyndighetens senaste befolkningsstudie från 2017 uppgav 1,5 procent av kvinnorna och 1 procent av männen, 16–84 år, att de någon gång hade tagit emot ersättning för sex.

Det var även betydligt vanligare att homo-, bisexuella och queera personer hade tagit emot ersättning (7 procent), jämfört med heterosexuella. I den återkommande studien Unga, sex och internet ställs liknande frågor till elever som går tredje året på gymnasiet. I den senaste studien 2021 uppgav 1,4 procent av flickorna och 0,8 procent av pojkarna att de någon gång hade sålt sexuella tjänster.

Prostitutionen på gatan bedöms ha halverats sedan 1999, medan tillgängligheten via bland annat annonser för sexuella tjänster på internet har ökat. Kartläggningar tyder dock på att antalet individer i prostitution inte har ökat, utan endast tillgängligheten.  

Det är svårt att uppskatta omfattningen av prostitutionen i Sverige. Det har flera orsaker: 

  • Prostitution sker oftast på arenor som är svåra att observera, som i hemmiljö eller på hotellrum. Kontakterna tas ofta i digitala kanaler där enbart de som deltar har insyn. 
  • Det kan vara svårt att nå personer som utnyttjas i prostitution i befolkningsundersökningar. De utsatta personerna är kanske inte folkbokförda i Sverige. De kan också sakna fast adress eller vara under institutionsvård. 
  • Många upplever prostitution som stigmatiserande och döljer sina erfarenheter när de deltar i undersökningar. Detta gäller både personer som har erfarenhet av att köpa sexuella tjänster och personer som utnyttjats. 
  • Eftersom köp av sexuella tjänster är en brottslig handling kan det finnas en underrapportering i undersökningar. 

Personer  som befinner sig i prostitution  

En majoritet av de som säljer sex i Sverige är kvinnor. Även transpersoner och personer som inte identifierar sig som heterosexuella är överrepresenterade bland dem som säljer sex. Denna bild bekräftas av befolkningsstudier och verksamheter som arbetar med målgruppen, såväl som av den riktade webbenkät som genomförts inom ramen för Jämställdhetsmyndighetens omfattningskartläggning 2021. Det är i övrigt en heterogen grupp med olika erfarenheter och livssituationer som påverkar deras villkor inom prostitutionen.  

I de annonser och profiler som marknadsför sexuella tjänster på internet där så kallad bakgrundsdata har kunnat utläsas är 80 procent kvinnor, 15 procent män och 5 procent transpersoner. I annonserna/profilerna anges 116 olika nationaliteter. Språk och nationalitet finns angivet i drygt en fjärdedel av annonserna/profilerna. Bland dessa uppger knappt hälften svensk nationalitet, samtidigt som bara 8 procent uppger svenska som språk. En klar majoritet anger i stället engelska som språk.  

Utsatta grupper

Verksamheterna som möter personer med erfarenhet av sex mot ersättning lyfter fram att många är påverkade av tidigare eller pågående våldserfarenheter, stigmatisering, samhällelig diskriminering och exkludering samt psykisk ohälsa. Personer som är beroende av att sälja sex för sin försörjning, som har en missbruks- eller beroendeproblematik, som är utsatta för exploatering av tredje part eller som är minderåriga uppges vara extra utsatta.

Vissa verksamheter beskriver hur personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller neuropsykiatriska funktionsvariationer, så som exempelvis autism eller ADHD, är överrepresenterade bland deras målgrupper. Flera vittnar om hur andelen barn och unga som har utsatts för kommersiell sexuell exploatering och som söker sig till mottagningar har ökat de senaste åren. Även antalet anmälda brott gällande köp av sexuell tjänst av barn ökar.  Ensamkommande barn och unga är en särskilt riskutsatt grupp migranter som uppmärksammats på senare år. 

Vem köper sexuella tjänster i Sverige?

Sex mot ersättning och sexuell exploatering är ett tydligt könat fenomen, där de som köper sex i Sverige framför allt är män. Detta bekräftas av såväl befolkningsstudier som av intervjuer med de verksamheter som möter personer med erfarenheter av prostitution. Knappt 1 av 10 män uppgav i Folkhälsomyndighetens befolkningsstudie från 2017 att de någon gång hade gett ersättning för sexuella tjänster. Motsvarande siffra för kvinnor var 0,5 procent (Folkhälsomyndigheten 2017).

De som möter köpare av sexuella tjänster beskriver alla en relativt heterogen grupp, där individerna beskrivs som ett tvärsnitt av den manliga befolkningen. De som självmant söker stöd eller behandling vid landets KAST-mottagningar är främst heterosexuella män över 25 år med erfarenhet av att köpa sex av kvinnor.

Samtidigt har en viss ökning av yngre män som köper sexuella tjänster uppfattats av polis och rättsväsendet under senare år. 65 procent av eleverna i gymnasiets årskurs tre som sålt sex uppgav att köparen var under 25 år.

Svensk lagstiftning - sex ska bygga på samtycke

Sverige var det första landet i världen som gjorde det olagligt att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja dem. Prostitution skulle ses som en del av mäns våld mot kvinnor och därför blev det också viktigt att ansvaret skulle ligga hos förövarna, inte hos de utsatta. 19 år senare infördes även en sexualbrottslagstiftning som slog fast att sex ska bygga på samtycke.  

Det internationella intresset för den svenska modellen med fokus på efterfrågan och förbud mot köp av sex har varit och är alltjämt stort. Genom åren har många delegationer besökt Sverige för att lära sig mer om förbudet och dess tillämpning. Flera länder, så som Island, Norge, Nordirland, Kanada, Frankrike, Irland och Israel, har också tagit efter den svenska modellen.  

Svenska sexköpslagen

Publiceringsdatum: 6 mars 2023

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023