Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet

Jämställdhetsmyndigheten genom NSPM har tillsammans med flera andra myndigheter i uppdrag från regeringen att arbeta gemensamt för att motverka arbetslivskriminalitet på svensk arbetsmarknad.    

Myndigheterna som ingår i samverkan mot arbetslivskriminalitet förutom Jämställdhetsmyndigheten är: Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.  

Samverkan pågår sedan 2018 på uppdrag av regeringen. Arbetsgivare som bryter mot reglerna gör det ofta inom mer än ett område. De kan exempelvis redovisa för lite skatter och avgifter samtidigt som de inte betalar ut korrekta löner eller där arbetstagarna inte har tillgång till korrekt skyddsutrustning. Inom samverkansuppdraget kan därför myndigheterna långsiktigt och gemensamt fokusera på överskridande brottslighet eller på områden myndigheterna enskilt har svårt att nå resultat. 

En del av NSPM:s arbete inom ramen för myndighetssamverkan handlar om att bidra med ett perspektiv utifrån frågan om människoexploatering och människohandel samt att säkerställa att kompetens om dessa frågor på sikt integreras i övriga myndigheters ordinarie strukturer.   

NSPM:s roll i arbetet mot arbetslivskriminalitet

Inom myndighetssamverkan arbetar NSPM vid Jämställdhetsmyndigheten med styrning och strategiska frågor på nationell nivå tillsammans med de andra myndigheterna.  

NSPM deltar inte fysiskt i det regionala operativa arbetet med exempelvis arbetsplatsinspektioner. Dock samordnar och delfinansierar myndigheten, genom avtal med kommuner och länsstyrelser, regionkoordinatorer mot människohandel. 

NSPM stöttar regionkoordinatorerna i arbetet mot arbetskraftsexploatering och medverkan på arbetslivskriminalitetscentren. Regionkoordinatorernas arbete på de regionala centren och medverkan på arbetsplatsinspektioner fyller en viktig funktion i och med deras unika kompetens kring människohandel och exploatering. I myndighetssamverkan är de även centrala för att bevaka brottsofferperspektivet, identifiera potentiellt utsatta personer, informera om rättigheter och säkerställa att utsatta erbjuds stöd och skydd.  

Exempel på insatser inom myndighetssamverkan   

  • Varje år tar myndigheterna fram lägesrapporter om riskmiljöer och regelöverträdelser som påverkar arbetskraften - däribland människoexploatering och människohandel.   
  • Myndighetsgemensamma kontroller genomförs på arbetsplatser, så kallade arbetsplatsinspektioner, där det finns indikationer på att arbetslivskriminalitet förekommer.   
  • Regionala centren mot Arbetslivskriminalitet har under 2022 öppnats i Göteborg och Umeå. Arbetet med att inrätta fem nya regionala center mot arbetslivskriminalitet kommer att fortsätta och öppnas under 2023. Centren ska bedriva ett brett arbete mot arbetslivskriminalitet och genomförande av inspektioner.
  • Inom ramen för regeringsuppdraget ta fram och sprida informationskampanjer inom området arbetslivskriminalitet. I uppdraget ska informationssatsningar rikta sig till allmänheten för att motivera beteendeförändring. Informationssatsningar görs också till utsatta arbetstagare, för att höja medvetenheten om stödprocesser, rättigheter och skyldigheter på den svenska arbetsmarknaden.    

Lägesrapporter och redovisningar till regeringen 

Varje år tar de samverkande myndigheterna fram en lägesbild av problematiken med fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet. Lägesrapporten presenterar också slutsatser och ger rekommendationer om strategiska åtgärdsförslag. 

Myndigheterna lämnar också årligen in en redovisning till regeringen hur de genomfört uppdraget. 

Lägesrapporterna och redovisningarna till regeringen finns på Arbetsmiljöverkets webbplats.

 

Nationell strategi mot arbetslivskriminalitet 

Genom denna strategi samlar, samordnar och fokuserar regeringen sina åtgärder och höjer ambitionen i arbetet med att motverka och bekämpa arbetslivskriminalitet. Med strategin redogör regeringen för både vanliga förfaranden och nuvarande kunskap om arbetslivskriminalitetens omfattning och utveckling.

I strategin presenteras regeringens åtgärder mot arbetslivskriminalitet fördelat på sju huvudområden för att visa på riktningen i arbetet samt underlätta uppföljning och utvärdering. Avsikten är att strategin ska framåt ska kunna uppdateras samt utgöra underlag för att fortsatt utarbeta och utveckla åtgärder som bekämpar arbetslivskriminalitet. 

Regeringens nationella strategi mot arbetslivskriminalitet, 2022.

Publiceringsdatum: 7 mars 2023

Senast uppdaterad: 15 oktober 2023