Betänketid för offer för människohandel

Sedan 1 augusti 2022 kan socialnämnder ansöka om betänketid för offer för människohandel. Betänketiden ger brottsoffret möjlighet till ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för att ta ställning till sin medverkan i rättsprocessen.

Betänketid, ibland kallad reflektionsperiod, är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under en period om 30 dagar som syftar till att den brottsutsatta ska kunna återhämta sig, och i lugn och ro ta ställning till sin medverkan i rättsprocessen. 

Betänketid är en viktig del i stöd och skyddsprocessen och gynnar inte bara brottsoffret utan kan också ha stor betydelse för att en eventuell förundersökning ska kunna genomföras på bästa sätt.

Ansökan om betänketid görs hos Migrationsverket. På Migrationsverkets webbplats hittar du mer information om betänketid samt ansökningsblankett.

Hos Socialstyrelsen hittar du ett meddelandeblad om att ansöka om uppehållstillstånd för betänketid vid människohandel eller människoexploatering.

Öka din kunskap om betänketid

Vi har tillsammans med Socialstyrelsen tagit fram en presentation om betänketid, som innehåller fakta och reflektionsfrågor. Du kan ladda ner presentationen och använda den på din arbetsplats.

Dessutom har vi tagit fram ett faktablad, som innehåller fakta om människohandel och betänketid i en kort version.

Ta del av vårt och Socialstyrelsens webbinarium om betänketid som sändes 29 september 2023.

Läs mer om betänketid i Manual vid misstanke om människohandel.

Frågor och svar om betänketid

Vad innebär betänketid?

Betänketid, ibland kallad reflektionsperiod, är ett tidsbegränsat uppehållstillstånd under en period om 30 dagar. Den syftar till att den brottsutsatta ska kunna återhämta sig, och i lugn och ro ta ställning till sin medverkan i rättsprocessen.

Betänketid är en viktig del i stöd och skyddsprocessen och gynnar inte bara brottsoffret utan kan också ha stor betydelse för att en eventuell förundersökning ska kunna genomföras på bästa sätt.

Vem kan ansöka om betänketid?

Ansökan kan göras antingen av socialnämnden eller av en förundersökningsledare. Det är Migrationsverket som tar emot ansökan.

Vem kan kontakta socialtjänsten för att ansöka om betänketid?

Vuxna, barn och deras vårdnadshavare kan själva kontakta socialtjänsten och ansöka om insatser. De kan då uppge att de vill ha stöd från socialtjänsten med att ansöka om betänketid för människohandel eller människoexploatering hos Migrationsverket.

Även god man eller förvaltare kan ansöka om insatser från socialtjänsten. Barn över 15 år har rätt att själva föra sin talan och kan ansöka om insatser, utan att vårdnadshavare företräder barnet, och ska få sin sak prövad oavsett vårdnadshavares inställning.

Yrkesverksamma kan däremot inte själva ansöka hos socialtjänsten för vuxna som inte önskar att kontakt tas. Personer som har utsatts för exploatering kan dock behöva praktiskt stöd med att göra en ansökan, som att få hjälp att ringa och boka tid eller ta sig till besöket hos socialtjänsten.

Kontakt med socialtjänsten kan också ske genom en anmälan om att ett barn far illa. Alla som misstänker att ett barn far illa bör göra en anmälan och flera myndigheter är skyldiga att göra en anmälan, enligt 14 kap 1§ SoL. 

Vid behov av betänketid finns det ofta andra behov av insatser som boende och ekonomiskt bistånd. Det är då ofta socialtjänsten eller Migrationsverket som har ansvar för att tillgodose detta, beroende på uppehållsrättslig status i landet.

Mer information finns i Manual vid misstanke om människohandel.

Går det att ansöka om betänketid även om en förundersökning har inletts?

Vid misstanke om människoexploatering och människohandel har den som utsatts rätt till betänketid oavsett om förundersökning har inletts eller inte.

Vad är syftet med betänketid?

Syftet med betänketid är att ge det förmodade offret möjlighet att hinna återhämta sig, få information om sina rättigheter, och fundera över sina alternativ utan att riskera att bli avvisad eller utvisad.

Kan betänketiden förlängas?

Betänketiden får också förlängas efter de 30 dagarna har gått, om förundersökningsledaren begär det och det av särskilda skäl finns behov av en längre betänketid.

Socialnämnden får inte ansöka om förlängning av betänketiden även om socialnämnden gjorde ansökan.

Skäl för förlängning kan vara att brottsoffret utsatts för mycket traumatiska upplevelser, att brottsoffret är minderårigt, eller står i ett starkt beroendeförhållande till gärningspersonerna och därför behöver mer tid för återhämtning.

Vad händer när betänketiden är slut?

Efter att betänketiden är slut finns möjlighet för förundersökningsledare att ansöka om ett tillfälligt uppehållstillstånd om minst sex månader med stöd av 5 kap. 15 § utlänningslagen.

Tillståndet kan ges till en person som behöver vistas i landet under brottsutredning och rättegång, om förundersökningsledare bedömer att personens medverkan som målsägande eller vittne är av betydelse för rättsprocessen.

För att bli beviljad ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ska personen ha brutit förbindelsen med den eller de som är misstänkta för brottet. Personen ska själv vara villig att samarbeta med de myndigheter som utreder brottet.

För den som önskar återvända till hemlandet finns stöd genom återvändandeprogrammet människohandel prostitution. 

Mer information om återvändande i Manual vid misstanke om människohandel.

Vem får beslutet om betänketid?

Beslut på ansökan om betänketid meddelas av Migrationsverket till den inom socialtjänst/förundersökningsledare som har ansökt om betänketid. Den som har sökt och fått beslut, ska i sin tur informera den enskilde om beslutet och vad det innebär.  

Kan EU/EES-medborgare beviljas betänketid?

Ja. EU/EES medborgare och deras familjemedlemmar behöver inget uppehållstillstånd för att vistas i Sverige under tre månader.

En EU/EES-medborgare har sedan rätt att vistas i en annan medlemsstat i mer än tre månader utan uppehållstillstånd om hen uppfyller ett antal kriterier, vilket kallas uppehållsrätt.

Det går att ha både uppehållsrätt och uppehållstillstånd samtidigt. Det innebär att både EU /EES-medborgare och deras familjemedlemmar har rätt att vistas i landet och EU/EES-medborgare som saknar uppehållsrätt kan beviljas betänketid eftersom det är en form av uppehållstillstånd. Mer stöd i arbetet för socialtjänsten finns i Socialstyrelsens vägledning om EU/EES-medborgare.

Går det att söka betänketid för personer med uppehållstillstånd för arbete i Sverige?

Ja, i vissa fall. Om det finns misstanke om människohandel eller människohandel och behov av betänketid kan ansökan lämnas in till Migrationsverket som får pröva ansökan.

Personer med uppehållstillstånd för arbete kan få avslag på ansökan om betänketid eftersom det inte går att ha flera uppehållstillstånd samtidigt.

När det kommer till tredjelandsmedborgare som har uppehållstillstånd på grund av arbete, så är tillståndet knutet till arbetet. Det innebär att Migrationsverket kan återkalla ett uppehållstillstånd om det inte längre finns en grund för tillståndet, dvs om en person inte längre arbetar, eller om arbetet var en skenanställning. Det kan då bli aktuellt med uppehållstillstånd för betänketid eftersom personens tillstånd att vistas i landet återkallas. Det är därför särskilt viktigt att uppmärksamma om arbetstillstånd återkallas och då ansöka om betänketid vid behov.

Vad gäller för barn?

Om det finns misstanke om att barn själva har utsatts för människohandel eller människoexploatering är barnet själv ett brottsoffer. Då ska en separat ansökan om betänketid lämnas in för varje enskilt barn.

Socialtjänsten kan inte ansöka om betänketid för medföljande barn som inte själva misstänks ha varit utsatt för människohandel eller människoexploatering. En förundersökningsledare kan däremot ansöka om uppehållstillstånd för dessa barn, eller andra familjemedlemmar, om de är att anse som bevispersoner. 

Socialtjänsten har, oavsett barnets legala status ett särskilt ansvar för stöd och skydd för alla barn som befinner sig i Sverige. Stöd i arbetet för socialtjänsten finns i Socialstyrelsens vägledning om barn i internationell människohandel och exploatering.

Var finns blanketterna för att ansöka om betänketid?

På Migrationsverkets webbplats hittar du mer information om betänketid samt ansökningsblankett.

Publiceringsdatum: 26 maj 2023

Senast uppdaterad: 24 maj 2024