Sexuell exploatering av barn

Sexuell exploatering av barn handlar om olika former av sexuella övergrepp där någon form av ersättning har getts.

Illustration av en tonårstjej som sitter i ett rum med affischer på väggen.

 

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Enligt konventionen är vi skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder för skydda barn mot alla former våld, sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi. Trots detta utsätts en stor mängd barn i Sverige för sexuell exploatering. Vi har möjlighet att förebygga att det sker – och att upptäcka och stötta dem som redan utsatts.

Sexuell exploatering av barn handlar om olika former av sexuella övergrepp där någon form av ersättning har getts. Ersättningen kan handla om pengar, men även om andra saker så som boende, kläder, resor eller andra "presenter".

Sexuell exploatering kan ske fysiskt eller online. Sexuell exploatering av barn sker både här i Sverige och utomlands - och av svenska förövare utomlands.

Sexuell exploatering är inte en egen brottsrubricering utan kan innefatta flera olika typer av brott, exempelvis:

 • sexuella övergrepp (att utnyttja barn under 15 år genom att erbjuda ersättning för sexuell handling faller i Sverige under brottsrubriceringen sexuellt övergrepp mot barn alternativt våldtäkt mot barn)
 • utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling
 • människohandel med barn för sexuella ändamål
 • dokumenterade sexuella övergrepp av barn (barnpornografibrott).

Ett barn kan aldrig ge sitt samtycke till sex och ansvaret för exploateringen ligger alltid hos den som utnyttjar barnet. Exploateringen har många gånger föregåtts av så kallad grooming.


Mer kunskap?

Prata med barn om grooming och sexuell exploatering

Ett viktigt steg i att förebygga sexuell exploatering av barn är att upptäcka de barn som redan har utsatts eller som är i riskzonen för att utsättas. Det är även centralt att fånga upp barn och unga som riskerar att utsätta andra. Både vårdnadshavare och yrkesverksamma spelar en viktig roll.

Material om hur du pratar med barn om grooming och sexuell exploatering


Ställ frågor

Att rutinmässigt ställa frågor om våld och övergrepp i verksamheter som möter barn och unga är ett sätt att fånga upp dessa. Ett verktyg som i dagsläget fått stor spridning är Sexit, en metod som syftar till att unga som är sexuellt risktagande eller utsatta och/eller personer med erfarenhet av våld, ska identifieras och erbjudas relevant vård och stöd.

Sexit består av en utbildning, ett frågeformulär och en handbok, som används som ett verktyg för att på ett standardiserat sätt ställa viktiga och ibland känsliga frågor i mötet med unga. Målgruppen är primärt ungdomsmottagningar, men även elevhälsoteam och barn- och ungdomspsykiatrin använder verktyget. Sexit har tagits fram av Västra Götalandsregionen.


Förebyggande metoder för dig som möter barn och unga

För att förebygga sexuell exploatering innan det uppstår har du som möter barn och unga en viktig roll att fylla. Du som pedagog, fritidsledare eller ideell ledare har en stor möjlighet att beröra teman så som samtycke, sex mot ersättning, grooming eller sugardejting i din verksamhet.

Den 1 juli 2022 stärktes till exempel kunskapsområdet sex- och samlevnad inom skolans läroplaner och bytte namn till sexualitet, samtycke och relationer. Kunskapsområdet ska bland annat bidra till att stärka elevers förståelse för egna och andras rättigheter, förmedla betydelsen av samtycke, omfatta kunskaper om maktstrukturer kopplade till kön och utveckla elevernas kritiska förhållningssätt till framställningar av relationer och sexualitet i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi.

I Jämställdhetsmyndighetens litteraturöversikt Att förebygga sexuell exploatering presenteras kunskap om utvärderade metoder och arbetssätt internationellt. I publikationen kan du även ta del av en bilaga där myndigheten sammanställt länkar till en mängd svenska metodmaterial, filmer och aktörer med kunskap om sexuell exploatering. Dessa svenska metodmaterial har ännu inte utvärderats, men kan vara ett stöd till dig som pedagog, fritidsledare eller ideell ledare.

Sexuell exploatering av barn utomlands

Det förekommer att personer reser utomlands för att begå sexuella övergrepp på barn. Övergreppen sker främst i regioner med stor fattigdom och där många barn lever i utsatta miljöer.

De personer som köper barn för att förgripa sig på dem sexuellt kommer ofta resande från Europa, Nordamerika eller Australien. Sexualbrott mot barn i utlandet, som svenskar gjort sig skyldiga till, kan dock utredas och lagföras i Sverige.

Resande förövare tycks ha förändrat sitt beteende de senaste decennierna. Tack vare förebyggande arbete har det blivit svårare för personer som vill begå övergrepp att öppet närma sig barn, exempelvis på gator och stränder på populära turistorter. Samtidigt tyder mycket på att de har hittat andra sätt att komma åt barnen.

Var sker sexuella övergrepp mot barn utomlands?

Personer som vill exploatera barn sexuellt söker sig ofta till platser där sårbara och utsatta barn finns. Det kan exempelvis vara i skolor, på barnhem eller i gatumiljöer. Det kan även vara förövare som bosätter sig på plats i byar under en längre tid, eller som etablerat en kontakt med barnens föräldrar.

Förövaren använder ofta olika taktiker för att grooma barnen eller deras familjer. Det kan handla om att bygga upp ett förtroende, eller att erbjuda olika typer av gåvor, pengar eller stöd.

Personer som begår sexuella övergrepp mot barn utomlands kan exempelvis använda sig av följande tillvägagångssätt:

 • Verksamheter olämpliga för barn
  Söka upp barn och unga som redan befinner sig i "olämpliga" miljöer, så som bordeller, karaokeställen, ölträdgårdar eller massagesalonger.
 • Institutioner och verksamheter för barn
  Arbeta eller vara volontär på exempelvis barnhem, skolor, kyrkor, tempel civilsamhällesorganisationer eller andra välgörenhetsorganisationer där barn finns.
 • Gatumiljöer och lokalsamhällen
  Söka upp barn på gator eller i lokalsamhällen för att etablera en kontakt som längre fram leder till sexuella övergrepp.
 • Övergrepp online
  Regissera och beställa livestreamade övergrepp som sänds online. Ofta förmås familjemedlemmar eller personer i barnets närhet begå de fysiska övergreppen i utbyte mot betalning.

Fler övergrepp online

Under covid-19-pandemin har reseförbud och andra begränsningar i hög grad hindrat förövare från att resa för att begå övergrepp mot barn. Samtidigt har det under pandemin skett en kraftig ökning av spridningen av övergreppsmaterial på barn online.

Ökningen har kunnat ses både på det vanliga internet och på det så kallade dark web.
Europol (Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning) varnar för att den ökade spridningen av övergreppsmaterial online kan få konsekvenser nu när världen återigen öppnar upp och restriktioner hävs. Det kan leda till en fortsatt ökande efterfrågan på dokumenterade övergrepp. Det finns även en risk att personer nu reser utomlands för att söka upp barn för att själva begå sexuella övergrepp.


Mer kunskap om sexuell exploatering av barn utomlands

Publiceringsdatum: 6 mars 2023

Senast uppdaterad: 20 april 2023