Återvändandeprogrammet för personer utsatta i människohandel och prostitution

På regeringens uppdrag samordnar och utvecklar NSPM insatser för att personer som är utsatta för människohandel och exploatering tryggare ska kunna återvända till sina hemländer .

Återvändandet syftar till att skapa förutsättningar för att utsatta ska kunna lämna situationen, minimera riskerna för att de återigen hamnar i exploatering vid hemkomsten, minska det mänskliga lidandet och öka känslan av trygghet och säkerhet. 

Återvändandeprogrammet administreras av International Organization for Migration (IOM) i Helsingfors och finansieras av Jämställdhetsmyndigheten. Regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel är kontaktpunkt i Sverige för ansökningar till återvändandeprogrammet. 

Syftet med programmet

När personer som utsatts för människohandel eller liknande exploatering återvänder till sitt hemland står de ofta inför stora utmaningar. Det kan handla om ekonomiska problem, sociala orättvisor, diskriminering eller konflikter och oroligheter. Dessa faktorer ökar risken för att de utsatta personerna blir exploaterade på nytt

Stöd i återvändandet, med påföljande återintegrationsstöd, underlättar en gradvis återgång till ett normalt liv och minskar risken att den återvändande återigen utsätts. Återvändandeprogrammet (ÅMP) syftar till att säkerställa ett tryggt och ordnat återvändande och att bidra till en hållbar återintegration i återvändandelandet.

Ett ordnat återvändande skapar förutsättningar för att stödmottagaren så småningom ska kunna leva självständigt och självförsörjande, minskar det mänskliga lidandet och ökar känslan av trygghet och säkerhet. Återintegrering anses vara hållbar när stödmottagaren har nått en viss nivå av ekonomisk självförsörjning, social stabilitet i sitt samhälle, och psykosocialt välmående som gör att eventuella framtida beslut om att lämna landet kan göras av fri vilja och inte av tvång.

Målgrupp 

Utländska vuxna och barn som utnyttjats i människohandel, människoexploatering eller prostitution kan ansöka om att ingå i återvändandeprogrammet. Exploateringen behöver inte ha skett i Sverige, men personen ska befinna sig i Sverige när hen identifieras och ansöker om stödet. Om någon redan ingått i ÅMP kan personen inte ingå igen om det inte föreligger särskilda omständigheter som gör att stödet kan beviljas en ytterligare gång.

Personens legala status i Sverige har ingen påverkan på möjligheten att ansöka om ÅMP och återvändandet kan ske antingen till hemlandet eller till ett tredje land där personen i fråga har permanent uppehållstillstånd.

Frivillighet

Det är viktigt att påpeka att deltagandet i återvändandeprogrammet är baserat på frivillighet. En persons ansökan och deltagande kan avbrytas när som helst om personen inte längre önskar att ingå och motta stödet. Frivilligheten baseras på två aspekter: friheten att välja utan tvång och att beslutet baseras på välgrundad information. Frivilligheten är också en viktig förutsättning för att stödet som ges i programmet ska fungera väl.

Ansökningsprocessen

Om det finns anledning att anta att en person exploaterats i människohandel, människoexploatering eller prostitution kan en regionkoordinator hjälpa personen att göra en ansökan till IOM Finland om stöd via ÅMP. IOM Finland bedömer om det finns förutsättningar att stötta personen genom ÅMP och beviljar eller avslår därefter ansökan.

Bedömningen utgår från den information som framgått i ansökningshandlingarna, kompletterande information från regionkoordinatorerna eller direkt från den sökande, en riskbedömning, och de förutsättningar för stöd och skydd som finns tillgängliga i återvändandelandet.

Stödet och stödprocessen

ÅMP består av stöd före återvändandet, under själva återvändandet, och efter ankomsten till det land personen återvänder till. Alla dessa steg är viktiga komponenter i stödprocessen som hänger ihop och påverkar effekten av de stödinsatser som ges. Till exempel behövs god tid att planera stöd- och skyddsinsatser och anpassa dessa efter individens behov och de förutsättningar som finns i landet, innan själva återvändandet sker.

Stödet som erbjuds inom ÅMP ser inte likadant ut i varje ärende utan utformas i samarbete med stödmottagaren och anpassas efter stödmottagarens behov, önskemål, och de förutsättningar för stöd som finns i återvändarlandet. Stödet tillhandahålls både i kontanta medel, tjänster och som materiellt stöd, och hanteras av IOM i återvändandelandet i samarbete med lokala aktörer.

Exempel på stöd som erbjuds inom ramen för återvändarprogrammet:

  • Bistå den återvändande (samt vid behov även svenska myndigheter och organisationer) med rådgivning angående tillgängligt stöd inför och efter ett potentiellt återvändande.
  • Stötta den återvändande i att göra upp en realistisk plan för återintegrationen i återvändandelandet.
  • Hjälpa till med att ordna nödvändiga resedokument.
  • Boka flygbiljetter och ordna eventuell vidaretransport i återvändandelandet.
  • Ordna med assistans på flygplatserna i transit, och vid behov en ledsagare som följer med personen under hela resan.
  • Ordna så att någon möter den återvändande och hjälper hen på flygplatsen i återvändandelandet.
    Utifrån förutsättningarna i återvändandelandet erbjuda tillgång till stöd och tjänster relaterade till akuta behov, boende (inklusive skyddat eller stödboende), medicinsk och psykosocial vård, rehabilitering, utbildning, arbetspraktik, eller för att starta en mindre affärsverksamhet.
  • Hänvisa till, och bistå i kontakt med, stödsystem för offer för människohandel i återvändandelandet och andra aktörer som jobbar mot människohandel i återvändandelandet.
  • Följa upp återvändande- och återintegrationsprocessen i upp till ett år efter resan och vid behov och enligt möjlighet erbjuda ytterligare stöd till personen som har återvänt.

Mer information och kontaktuppgifter

Manual för frivilligt återvändande och återintegration för personer utsatta för människohandel och prostitution i Sverige (pdf).

Har du fler frågor om kan du vända dig antingen till IOM Finland eller till den regionkoordinator som finns i din region. Likaså om du vill påbörja en ansökningsprocess för en utsatt person vänder du dig till en regionkoordinator.

IOM Finland

Telefon: +358 9684 1150 (växel)
E-post: AVRRTiPPSweden@iom.int
Mer information om programmet på IOM Finlands webbplats (på engelska)

Regionkoordinatorer

Kontaktinformation till regionkoordinatorerna mot prostitution och människohandel

 

 

Publiceringsdatum: 1 mars 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024