För dig som möter personer på flykt

Nu är det många som flyr från invasionen i Ukraina. I samband med flyktingströmmar ökar risken för att personer utnyttjas för prostitution, människohandel och andra former av våld. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på ökad risk för exploatering.

Ukrainsk kvinna står vid ett tält där vatten delas ut. Hon tittar allvarligt in i kameran medan hennes barn ledset trycker pannan mot kvinnan. Kvinnan omfamnar barnet.

 

Här finns samlad information till dig som yrkesverksam om vad du kan tänka på i situationen och hänvisningar till material som du kan förmedla till de du möter som är på flykt från Ukraina. Du kan läsa mer om hur du kan identifiera, bemöta, lära dig mer och rätt till stöd och skydd samt hänvisa vidare vid behov.

Det finns ett flygblad som riktar sig till barn på flykt. Vi har även tagit fram material på ukrainska, ryska och engelska som vänder sig direkt till människor på flykt. Allt material finns samlat längst ner på denna sida.

I början av maj publicerade vi en lägesanalys som visar på ökad utsatthet för ukrainska kvinnor på flykt. I november publicerades en uppdaterad lägesanalys.

Kontakta oss för stöd

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och vägledning i ärenden kring människohandel?
Vi ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel.

Telefon: 020-390 000

Var uppmärksam på prostitution eller människohandel

Personer som anländer till Sverige och behöver någonstans att bo kan riskera att bli lurade av personer som vill utnyttja dem. Det kan handla om att de erbjuds boende av någon som sedan tvingar dem till prostitution och människohandel, eller utsätter dem för andra former av våld.

De som vill exploatera andra kan utöva påtryckningar på olika sätt. Det kan exempelvis handla om att ge felaktig information om vilka rättigheter som gäller i Sverige, att omhänderta id-handlingar eller skuldsätta den som flytt genom höga kostnader för resa och boende. Det kan även ske genom att erbjuda arbete under orimliga villkor som långa arbetsdagar, låg eller utebliven lön.

De former av människohandel som är vanligast i Sverige är människohandel för sexuella ändamål och arbetskraftsexploatering. Människohandel kan även förekomma för att exempelvis tvingas begå brott, tvångsäktenskap, krigstjänstgöring, organhandel eller att tvingas tigga. Att utföra obetalt hushållsarbete eller begå bidragsbrott är andra former av utnyttjande. Det är vanligt att personer som utsätts för olika former av exploatering även utsätts för andra former av hot och våld. När det gäller exploatering av barn så ställs inga krav på att det ska ha förekommit någon form av vilseledande, hot eller våld. Själva syftet att exploatera barnet är tillräckligt för att det ska bedömas som människohandel.

Prostitution och människohandel inkluderas i arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. I Sverige är det olagligt att köpa sexuella tjänster, men den som utnyttjas i prostitution gör inget olagligt. I andra länder kan lagstiftningen se annorlunda ut. Det finns en risk att personer som utnyttjas för prostitution i Sverige vilseleds kring hur lagstiftningen ser ut. Som yrkesverksam är det därför bra att informera om hur lagstiftningen ser ut i Sverige och uppmana till att anmäla brott till polisen. Vid brott mot barn finns mer information i Socialstyrelsens vägledning till socialtjänsten om barn i internationell människohandel och exploatering.

Sexuella övergrepp och våld i nära relation mot kvinnor och barn ökar i samband med krig och konflikter. Övergreppen kan ha skett i Ukraina, under resan, eller efter ankomst till Sverige. Utöver anmälan till polis behöver hälso- och sjukvården kontaktas.

Barns särskilda utsatthet vid flykt

En omständighet att vara särskilt uppmärksam på är barn som anländer utan sin vårdnadshavare. Barn kan ha fått instruktioner på förhand om att de ska möta upp någon i Sverige, och de kan även övertalas att följa med personer de träffar på under flykten. I fall där barn placeras på boende kan barnet hämtas upp eller själva avvika för att barnet har kontakt med någon bekant. Det finns då risk för att barnet "försvinner", det vill säga att det inte går att veta var barnet befinner sig. Barnet kan komma att utnyttjas för olika former av exploatering, det är inte ovanligt att barn utnyttjas för flera olika exploateringsformer.

Ensamkommande barn är särskilt sårbara för att utnyttjas. Med ensamkommande barn menas barn som är 0-18 år och som är utan legal vårdnadshavare i landet. De kan anlända med personer som inte är deras vårdnadshavare. Barnet kan exempelvis vistas med andra vuxna, äldre syskon eller andra släktingar, men betraktas ändå som ensamkommande barn.

Barn och vuxna kan sakna id-handlingar som kan styrka deras identitet, och ibland kan det finns intyg om att någon vuxen i sällskapet är tillförordnad vårdnadshavare. Det är därför viktigt att en skyddsbedömning sker och att legaliteten på den tillförordnade vårdnadshavaren utreds av myndigheter. Socialtjänsten har ansvar för stöd och skydd för alla barn som befinner sig i Sverige och ett särskilt ansvar för ensamkommande barn.

Det finns ett flygblad som riktar sig till barn på flykt. Materialet är översatt till ukrainska, ryska och engelska. Vill du beställa tryckt material? Mejla nspm@jamstalldhetsmyndigheten.se

Viktigt att tänka på i bemötandet av personer utsatta för människohandel

Följande förhållningssätt bör användas av alla involverade myndigheter och aktörer inom civilsamhället för att säkerställa stöd av hög kvalitet, ett värdigt bemötande och för att undvika att offer för människohandel på nytt blir utsatta för människohandel eller annan exploatering:

• När det förmodade offret är ett barn ska ett språk användas som är lämpligt för barnets utvecklingsnivå. Barns rättigheter enligt Barnkonventionen ska beaktas, bland annat möjlighet till delaktighet, rätt att komma till tals och rätt till information.

• Samtal bör ske i en lugn och trygg miljö.

• Tolkning ska tillhandahållas via tolkförmedling. Under inga omständigheter får myndigheter och boendepersonal förlita sig på tolkning från individer som påträffats tillsammans med offret, eller som dyker upp senare i processen – även när de hävdar att de är en vän, familjemedlem eller liknande.

• Bemötandet ska vara icke-diskriminerande vad avser kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

• Det behöver finnas en medvetenhet om funktionsnedsättningar som kan försvåra möjligheten att uttrycka sig och formulera sig.

• Bemötandet får inte vara dömande vad avser det förmodade offrets tidigare erfarenheter eller nuvarande val och beteenden. Det bör finnas en medvetenhet kring de komplexa relationer som kan finnas mellan offer för människohandel och förövare, samt kring de ansvarskänslor för försörjning som kan finnas gentemot exempelvis en familj i hemlandet.

• Det måste också finnas en medvetenhet om att det förmodade offret kan bära på en rädsla för förövarna, inte sällan baserad på reella hot mot egen person eller familjemedlemmar i hemlandet.

Lär dig mer 

Hänvisa vidare

För dig som möter personer som kan behöva mer information och stöd har vi samlat material från myndigheter, verksamheter och organisationer.

Stöd från myndigheter:

 • Kvinnofridslinjen
  Nationellt center mot kvinnofrid (NCK) driver kvinnofridslinjen som ger stöd vid utsatthet för olika former av hot och våld. Kvinnor, män och transpersoner som utnyttjas i prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan ringa till kvinnofridslinjen. Kvinnofridslinjens telefonnummer: +46 (0)20-50 50 50.
  Information om Kvinnofridslinjen på ukrainska - Українська

 • Socialtjänsten i aktuell kommun
  Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för ensamkommande barn samt för stöd och skydd för alla barn som befinner sig i Sverige. Det finns även stödverksamheter inom några kommuner i landet som är specialiserade på frågor om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

 • Hälso- och sjukvård
  Vid behov av vård så förmedla kontakt med hälso- och sjukvård i aktuell region via 1177.
  1177 vårdguiden

 • Socialstyrelsen
  Socialstyrelsen har samlat information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Här finns också information till regioner och kommuner om vilken rätt till stöd från det svenska samhället som de som flyr från kriget i Ukraina har. Sidorna uppdateras löpande.
  Socialstyrelsens samlade information med anledning av kriget i Ukraina

 • MFD
  Myndigheten för delaktighet har tagit fram ett stödmaterial för dig som möter migranter med funktionsnedsättning.
  MFD:s stöd till migranter

Stöd från andra aktörer:

 • Brottsofferjouren (BOJ)
  BOJ vänder sig till personer som utsatts för brott, vittnen och anhöriga. Kontakta dem på telefonnummer 116 006 eller mejla fraga@boj.se
  Läs mer på BOJ:s webbplats.

 • Bris – Barnens rätt i samhället
  Bris har erbjuder stöd via telefon, mejl och chatt för barn och ungdomar under 18 år. Bris tar även emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Bris har en ukrainsk stödlinje för vuxna och barn. Telefon: 020-48 48 48.
  Öppettider: Tisdag och torsdag 14-17, onsdag 9-12. Man kan vara anonym och det är gratis att ringa.
  Läs mer på Bris webbplats.

 • Ecpat
  Ecpat ger stöd till barn som utsatts för sexuella övergrepp. Stödlinje: 020-112 100.
  Ecpat erbjuder rådgivning via bokning, på ukrainska, ryska och engelska.  
  Läs mer på Ecpats webbplats 

 • Nationellt stödprogram för offer och människohandel (NSP)
  Inom civilsamhället finns ett det Nationella Stödprogrammet leds av Plattformen Civila Sverige mot människohandel. Genom den Nationella Stödprogrammet kan personer som utsatts för människohandel få stöd och hjälp. Det kan exempel handla om hjälp med att anordna boende, juridisk rådgivning och samtalsstöd.
  Läs mer på NSP:s webbplats

 • Roks
  Roks är riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige.
  Läs mer på Roks webbplats.

 • Unizon
  Unizon samlar kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer som arbetar för ett jämställt samhälle fritt från våld.
  Läs mer på Unizons webbplats.

Internationella aktörer:

Jämställdhetsmyndighetens samordningsuppdrag

Jämställdhetsmyndigheten samordnar arbetet mot prostitution och människohandel på nationell nivå.

Samordningen sker genom flera insatser:

• stödtelefon till yrkesverksamma: 020 390 000
• nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT) där flertalet myndigheter ingår
• samordning av regionkoordinatorer mot prostitution och människohandel
• samverkan med Återvändandeprogrammet mot prostitution och människohandel som drivs av Internationella Migrationsorganisationen (IOM) i Finland
• medverkan i myndighetsgemensamt arbete mot arbetslivskriminalitet som samordnas av Arbetsmiljöverket.

Mer stöd till dig som är yrkesverksam 

Flygblad, folder och affischer att ladda ner och sprida

 Vill du beställa tryckt material? Mejla nspm@jamstalldhetsmyndigheten.se

Publiceringsdatum: 5 april 2023

Senast uppdaterad: 31 maj 2024