Tvångsarbete vanligast vid upptäckta fall av människohandel

Tvångsarbete är nu vanligare när det gäller upptäckta fall av människohandel än människohandel för sexuella ändamål. Det visar den senaste rapporten från de regionkoordinatorer som arbetar mot prostitution och människohandel i hela Sverige.  

Under 2023 identifierade regionkoordinatorerna 189 personer som exploaterades som arbetskraft och 182 personer för sexuella ändamål. De upptäckte också fler män och pojkar. Ökningen beror på att myndigheterna prioriterar insatser mot arbetskraftsexploatering och arbetar mer intensivt med frågan.  

- Det är positivt att arbetet mot arbetskraftsexploatering har gett resultat och att fler kvinnor och män kan få hjälp. Samtidigt kan vi se en risk för att olika former av utsatthet ställs mot varandra när resurserna är begränsade, säger Paulina Bolton, utredare på Jämställdhetsmyndigheten som samordnar det nationella arbetet mot prostitution och människohandel.  

Fler personer från Sverige och Thailand identifierades 

Sverige var under året det fjärde vanligaste ursprungslandet för de som identifierades.   

 - I många av fallen, där personer identifierats från Sverige, var exploateringen kopplad till kriminella nätverk, säger Paulina Bolton.  

Fall av människohandel 2023 fördelat på Thailand (62 fall), Rumänien (34), Ukraina (29), Nigeria (23) och Sverige (23). Varav totalt 20 barn.Sverige

De mest förekommande nationaliteterna är Thailand, Rumänien, Ukraina, Sverige och Nigeria. Anledningen till att Thailand var det vanligaste ursprungslandet under 2023 beror på ett stort ärende med cirka 40 bärplockare.    

Antal identifierade barn sjönk 

Rapporten visar också att det totala antalet barn som identifierades minskade under 2023 jämfört med tidigare år. Siffrorna visar att det är färre flickor som har identifierats. Nedgången beror troligtvis inte på att flickor utnyttjats i mindre grad under året. Bedömningen är att det beror på förändrade möjligheter för samverkan och identifiering av brott. 

Om regionkoordinatorernas statistik

Regionkoordinatorerna är anställda genom socialtjänsten och bistår myndigheter med stöd vid prostitution och människohandelsärenden. Jämställdhetsmyndigheten har sammanställt regionkoordinatorernas statistik sedan 2018. 

Under 2023 fick regionkoordinatorerna kännedom om totalt 414 personer, vilket är ungefär som tidigare år. Antal identifierade individer per år varierar mellan 300 och 500 personer. Siffrorna består enbart av de utsatta som regionkoordinatorerna fått kännedom om. Det totala antalet personer som utsätts för människohandel i Sverige är okänt och mörkertalet antas vara stort.   

Ta del av rapporten Regionkoordinatorernas statistik om människohandel och människoexploatering 2023.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 8 maj 2024

Senast uppdaterad: 17 maj 2024