Personer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Våldsutsatta barn, unga och vuxna har rätt till stöd och insatser utifrån deras rättigheter och behov. För att det ska vara möjligt behöver du som yrkesverksam vara uppmärksam på om en individ är utsatt för flera olika former av våld. Det kan påverka hot- och riskbedömningen, vilka frågor som ska ställas och vilka insatser och åtgärder som är mest lämpliga.

Ett exempel på samband mellan olika våldsformer är att barn, unga och vuxna som utnyttjas i prostitution och utsätts för människohandel även kan vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck, och omvänt att individer utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samtidigt kan vara utsatta för prostitution och människohandel.

Exempel på hur utsattheten kan ta sig uttryck

 • Barn- och tvångsäktenskap är ett uttryck för hedersrelaterat våld och förtryck. Det kan samtidig vara ett led i människohandel, exempelvis om det förekommer pengatransaktioner i samband med äktenskapet och rekvisiten i övrigt är uppfyllda i människohandelsbrottet, det vill säga om förutsättningarna i människohandelslagstiftningen är uppfyllda.

  Detsamma gäller för äktenskapsliknande förbindelse. För barn krävs inte att något otillbörligt medel, som våld, hot eller tvång, har använts för att det ska kunna anses vara människohandel. Försök, förberedelse, stämpling och underlåtenhet att avslöja människohandel är kriminaliserat. Det kan vara straffbart att planera ett tvångsäktenskap. Det är främst flickor och kvinnor som utsätts för barn eller tvångsäktenskap, men även pojkar och unga män kan utsättas. 

 • Det förekommer att barn- och unga vuxna som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck samtidigt utsätts för sexuell exploatering eller utnyttjas i prostitution, exempelvis under en placering i skyddat boende, familjehem eller HVB (hem för vård eller boende) inom ramen för insatser enligt Socialtjänstlagen eller LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård av unga). Det är en målgrupp som är uppväxt i en kontext där de inte har utvecklat förmågan att sätta gränser, vilket kan utnyttjas av andra.

 • Flickor och unga kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning som lever i en hederskontext där familjen eller släkten utnyttjar funktionsnedsättningen och gifter bort flickan eller kvinnan med en släkting från föräldrarnas ursprungsland. Mannen får uppehållstillstånd (kommer till Sverige på anknytning) och börjar arbeta som assistent till kvinnan och får ersättning av Försäkringskassan. Det kan finnas en underliggande människohandel, genom att flickan eller kvinnan lever isolerad, förväntas ta ansvar för hushållsarbetet och/eller utsätts för exempelvis sexuella övergrepp inom ramen för äktenskapet. Även pojkar och unga män med intellektuell funktionsnedsättning kan giftas bort.

 • Personer som kommer från exempelvis andra europeiska länder och lever i en kontext där det förekommer hedersrelaterat våld och förtryck, stor social utsatthet och fattigdom. Dessa faktorer medför ökad risk för att utsättas för människohandel. Målgruppen kan exempelvis tvingas åka till Sverige för att exploateras inom tiggeri, parallellt med att de är utsatta för barnäktenskap eller tvångsäktenskap. 
Kommunerna har det yttersta ansvaret för att enskilda individer får det stöd och den hjälp som de behöver i form av omsorg, vård, och service. Hälso- och sjukvården ska förebygga ohälsa och har en viktig roll i att upptäcka och verka för att våldsutsatta får vård. Hur ärenden anmäls och utreds kan också påverka hur de i slutändan lagförs.


Viktigt att tänka på i bemötandet av utsatta personer

 • Prata alltid enskilt med den utsatta personen och låt inte en medföljande person tolka.
 • Gör en bred kartläggning av den utsattas situation. Försök klargöra om individen är utsatt för flera olika former av våld.
 • Gör återkommande risk- och skyddsbedömningar.
 • Säkerställ att det verkligen är vårdnadshavarna du träffar. Tänk på att vårdnadshavarna kan vara de som utsätter barnet.
 • Vid misstanke om tvångsäktenskap uppmärksamma om det enbart är en part eller båda två som tvingats ingå äktenskap.
 • Om det finns barn inblandade och du känner oro för att barnet kan fara illa, anmäl till socialtjänsten, så att situationen kan utredas.
 • Sök kunskap om de olika våldsformerna. Du som är yrkesverksam kan ringa till stödlinjer för att konsultera i ärendet, hänvisningar finns nedan. Välj insatser som är anpassade efter individens behov och utsatthet. Behov kan finnas både på kort och långt sikt.
 • Anmäl samtliga brott som observerats i ärendet då det kan påverka vilka poliser och åklagare som utreder.
 • Samverka med andra aktörer som andra myndigheter och organisationer som har specialistkunskap om våldsformerna. Om ärendet gäller ett barn, initiera ärendet på ett Barnahus, om det finns ett sådant arbete för samverkan.
 • För personer som saknar uppehållstillstånd i landet kan betänketid eller tidsbegränsat uppehållstillstånd vara aktuellt vid misstanke om brott som människohandel och annan exploatering. Mer information i Manual vid misstanke om människohandel.
 • För personer med hemvist i annat land som utnyttjats i prostitution eller människohandel i Sverige finns stöd att få för frivilligt återvändande och återintegration i hemland. Kontakta regionkoordinator mot prostitution och människohandel för mer information om Återvändandeprogrammet.

Stöd till dig som är yrkesverksam

NSPM:s stödtelefon

Behöver råd och vägledning i ärenden kring människohandel och hedersrelaterat våld och förtryck? Ring stödtelefonen på 020-390 000. Linjen är bemannad kontorstid. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112. På NSPM:s webbplats finns mer stöd och kunskap till dig som yrkesverksam.

Nationella stödtelefonen för yrkesverksamma gällande hedersrelaterat våld och förtryck

Är du yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där barn och vuxna är eller riskerar att bli utsatta för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning? Då kan du ringa till den nationella stödtelefonen: 010-223 50 00. Information och öppettider hittar du på hedersfortryck.se Du kan också nå Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck via mejl: kompetensteamet.mot.hedersrelaterat.vald.ostergotland@lansstyrelsen.se

Föreskrifter och lagar

Rapport: Brister i kunskap, stöd och insatser

I juni 2022 presenterade Jämställdhetsmyndigheten rapporten Brister i kunskap, stöd och insatser,  som lyfter den dubbla utsattheten för personer som utnyttjas i prostitution och människohandel och utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck.

En kartläggning gjord av tre forskare visar att stödet till utsatta behöver bli bättre.

Ta del av rapporten Brister i kunskap, stöd och insatser och den tillhörande kartläggningen.

 

Publiceringsdatum: 29 maj 2023

Senast uppdaterad: 16 oktober 2023