Vägledande domar

Prostitution och människohandel är ett område som är i ständig förändring. Detsamma gäller lagstiftningen och implementeringen av det juridiska ramverket. Jämfört med annan brottslighet, leder relativt få åtal till domar. Här listas några exempel på domar som är vägledande inom området.

Tingsrättsbyggnad med flagga.

Människohandel för sexuella ändamål

 • Målnummer: Europadomstolen, Krachunova v. Bulgaria - 18269/18 Judgment 28.11.2023 

Mål avseende rätten för en person utsatt för människohandel att söka ersättning för förlorad inkomst från förövaren.

I detta mål från 28 november 2023 tog Europadomstolen för första gången ställning i frågan om en person utsatt för människohandel har rätt att söka ersättning för förlorad inkomst från förövaren enligt artikel 4 i EKMR (Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna). Målet rörde en kvinna från Bulgarien som utnyttjats i människohandel för sexuella ändamål. Den nationella domstolen i Bulgarien hävdade att kvinnan inte hade rätt att ansöka om ersättning eftersom inkomsten kom från prostitution vilket inte är ett reglerat yrke i Bulgarien. Europadomstolen ansåg att huruvida prostitution var ett reglerat yrke eller inte var irrelevant för målet eftersom rättigheten vilar på bedömningen om personen var utsatt för människohandel eller inte, oavsett nationell lagstiftning om prostitution.

Europadomstolen slog fast att offer för människohandel har en rättighet att söka ersättning från förövaren för förlorad inkomst och att stater har en skyldighet att göra det möjligt att begära denna typ av ersättning. Domstolen poängterade att möjligheten att söka ersättning för förlorad inkomst är en viktig del i att avhjälpa den skada som den brottsutsatta lidit. Denna typ av mekanism gör också att förövare inte kan ta del av de vinster som gjorts genom kriminella gärningar. Europadomstolen hänvisar till flera internationella konventioner som också fastställer rätten att söka ersättning så som Palermoprotokollet artikel 6.6 och Europarådets konvention om bekämpande av människohandel artikel 15.3.

 • Målnummer: Stockholm Tingsrätt B10836–19, Svea Hovrätt B1740–20.

Åtal gällande människohandel och koppleri bifölls i båda instanserna.

Domen avser människohandel för sexuella ändamål där målsägande ännu inte fyllt 18 år samt koppleri avseende främjande av ytterligare en målsägandes prostitution. Ärendet kom till Polisens kännedom genom spaning på sugardejtingsidor. Domen innehåller också ett flertal åtal gällande köp av sexuell tjänst samt åtal avseende köp av sexuell handling av barn (lydelse före 1 januari 2020). 

Människohandel för kriminella ändamål

Målnummer: Svea Hovrätt B2206-21, Södertörns Tingsrätt B1794-20.

Åtalet gällande människohandel ogillades.

Avser människohandel, andra ändamål, genom rekrytering av barn in i kriminella nätverk i syfte att exploatera i kriminalitet (försäljning och förvaring av narkotika).

Människohandel i syfte att ingå äktenskap

Målnummer: Solna Tingsrätt B2853–22.

Åtalet gällande människohandel bifölls.

Avser människohandel, andra ändamål, genom att den åtalade transporterat, inhyst och överfört barn i syfte att de ska tvingas ingå äktenskap. Åtalet gällande äktenskapstvång ogillades då brottet ansågs konsumerat genom dom om människohandel. Domen rör även grov våldtäkt mot barn mm.

Då brottstiden avser perioden 2012-2013 döms den åtalade enligt den laglydelse som fanns gällande människohandel innan 1 juli år 2018.

Människohandel för tvångsarbete

 • Målnummer: Attunda Tingsrätt B4876–20.
  Åtalet gällande människohandel ogillades.
  Avser människohandel, exploatering i arbete, genom att den åtalade genom vilseledande och utnyttjande av målsägandens utsatta belägenhet förmått rekrytera och inhysa målsägande i syfte att hen skulle exploateras i arbete (au pair). Då brottstiden rör år 2017–2019 gällde åtalet människohandel enligt laglydelse innan 1 juli 2018.
 • Målnummer: Nacka Tingsrätt B6903–18. 
  Åtalet gällande människohandel ogillades, alternativt åtal gällande bedrägeri bifölls. 
  Domen avser människohandel, arbetskraftsexploatering på nagelsalonger, och ger vägledning i bedömning av otillbörligt medel samt definitionen av utsatt belägenhet.  

Människohandel, exploatering i tiggeri

 • Målnummer: Falu Tingsrätt B587-18, Svea Hovrätt B5221-18
  Åtal gällande människohandel bifölls i båda instanserna.
  Avser människohandel där ett barn exploaterats i tiggeri av sina föräldrar. Domen ger vägledning i vårdnadshavares straffansvar vid inhysning och transportering av eget barn.
 • Målnummer: Växjö Tingsrätt B2083-17, Göta Hovrätt B3378-17.
  Åtal avseende människohandel bifölls i flera fall.
  Avser ett omfattande åtal där flertalet individer genom bland annat vilseledande förmåtts rekryteras, transporteras och inhysts i syfte att exploateras i tiggeri vilket inneburit ett nödläge för de utsatta. De misstänkta dömdes till förhållandevis stränga straff samt utvisning med återvändande förbud.
  Hovrätten ändrade tingsrättens dom i vissa delar.

Människoexploatering

Målnummer: Norrköpings Tingsrätt B198-19, Göta Hovrätt B4056-19.

Prejudikat gällande bedömning av brottet människoexploatering samt påföljd.

Den åtalade dömdes i tingsrätten, frikändes i hovrätten för att senare dömas i Högsta domstolen.

Avser människoexploatering genom arbete på restaurang i Norrköping.

HD B1770-21: NJA 2022 s.23.

Oaktsam våldtäkt och människohandel för sexuella ändamål

Målnummer: Uppsala Tingsrätt B4530–18, Svea Hovrätt B5624-19.

Åtal avseende människohandel samt åtal gällande oaktsam våldtäkt bifölls. 

Åtalet ger vägledning i bedömning av oaktsam våldtäkt i fall där en åtalad man betalat för sex av målsägande som varit exploaterad i människohandel för sexuella ändamål. Ytterligare två män åtalades och dömdes för människohandel och utvisning.

Försök till köp av sexuell tjänst

Målnummer: Göteborgs Tingsrätt B17118–22.

Åtalet gällande försök till köp av sexuell tjänst ogillades.

Domen ger vägledning i bedömning gällande frivilligt tillbakaträdande samt när försökspunkt gällande köp av sexuell tjänst kan anses uppnådd.

Publiceringsdatum: 8 mars 2023

Senast uppdaterad: 13 juni 2024