Tre lärdomar om bekämpandet av arbetskraftsexploatering

Efter en lång tids planering kom äntligen dagen. Över 200 deltagare med olika bakgrund var anmälda och klara för att delta i diskussioner om hur man framgångsrikt bekämpar arbetskraftsexploatering och människohandel för tvångsarbete. Den här konferensen som anordnades tillsammans med Östersjöstaternas råd (CBSS) var en av de största internationella sammankomsterna som myndigheten stått värd för.

På plats var bland annat biträdande arbetsmarknadsminister och jämställdhetsminister Paulina Brandberg, regeringens ambassadör mot människohandel Anna Ekstedt och Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag. Det övergripande budskapet var att det krävs åtgärder och samverkan mellan en stor bredd av samhällsaktörer för att motverka arbetskraftsexploatering och människohandel för tvångsarbete.

Frågan har aktualiserats än mer den senaste tiden med anledning av oroligheterna på kontinenten och den humanitära krisen som kom av Rysslands invasion av Ukraina.
Konferensen var uppdelad i föreläsningar, seminarier och organiserade samtalstillfällen. Medarbetare från Nationella samordningen mot prostitution och människohandel (NSPM) var på plats för att moderera samtalen och koordinera det praktiska kring konferensen.

Paulina Brandberg, Jämställdhets- och biträdande arbetsmarknadsminister

Tre större lärdomar som lyftes var bland annat:

1. Vikten av att ha ett tydligt brottsofferperspektiv

I arbetet mot arbetskraftsexploatering behövs ett tydligt brottsofferperspektiv. Det handlar bland annat om att rättsväsendet inte bör betrakta offren som bevismaterial utan som just offer med rättigheter. Det behöver finnas stöd och skydd till brottsutsatta oberoende brottsutredningen för att offret inte ska stå utan insatser eller hastigt utvisas om utredningen läggs ned. Det här är inte endast viktigt för den brottsutsatte men i förlängningen en förutsättning för att nå framgångsrika utredningar, åtal och fällande domar.

2. Kunskapen och samarbetet behöver höjas inom rättsväsendet

Eftersom mål om arbetskraftsexploatering i regel är komplexa behövs det kunskapshöjande insatser för att skapa rätt förutsättningar för framgångsrika utredningar och fällande domar Fler inom rättsväsendet behöver få insikt om vilka omständigheter som utgör människohandel för tvångsarbete eller människoexploatering under orimliga villkor. En försvårande omständighet i Sverige jämfört med andra europeiska länder är att den svenska lagstiftningen är komplex och ställer högre krav på fällande dom.

3. Oroligheterna inom Europa bidrar till ökad utsatthet

Risken att människor exploateras i prostitution och människohandel ökar vid stora flyktingströmmar. I september var det cirka 47 000 ukrainska individer som var registrerade vid Migrationsverket som hade ansökt om tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. Det behövs ett mer omfattande förebyggande arbete för att förhindra utnyttjande. Bland annat krävs det ett mer samordnat arbete för att minska efterfrågan på exploatering. Det är även nödvändigt att företag tar sitt ansvar och säkerställer att arbetskraftsexploatering inte sker inom deras verksamhet eller i deras leverantörsled.

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 28 december 2023

Senast uppdaterad: 5 februari 2024