Fortsatt risk för exploatering av Ukrainaflyktingar

Imorgon är det två år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina. Flera miljoner människor befinner sig på flykt från Ukraina, varav majoriteten är kvinnor och barn. Över 38 000 har beviljats uppehållstillstånd i enlighet med massflyktsdirektivet i Sverige.

Den nationella samordningen mot prostitution och människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten har ansvar för att samordna de nationella aktörer som arbetar med att förebygga, upptäcka och bekämpa exploatering av människor. Vi vet att risken att utsättas är särskilt stor för personer som är på flykt. Jämställdhetsmyndigheten har därför sedan kriget bröt ut regelbundet mött nationella myndigheter och civilsamhället för att utbyta lägesbilder och stärka det förebyggande arbetet.  

Regionkoordinatorerna, som är regionala specialister på människohandel och fungerar som stöd till Jämställdhetsmyndighetens nationella uppdrag, möter utsatta på daglig basis och har en god bild av situationen. Den nationella samordningen mot prostitution och människohandel vid Jämställdhetsmyndigheten lyfter här fem aspekter som är viktiga att belysa. 

Risken för exploatering antas öka 

En bedömning av den faktiska situationen för ukrainska personer på flykt i Sverige är svår att göra. Prostitution och människohandel är spaningsbrott, vilket innebär att antalet brottsutredningar eller indikationer på exploatering speglas av samhällets möjligheter att prioritera resurser till det uppsökande arbetet. Enligt UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) fyrdubblades antalet ukrainska brottsoffer för människohandel två år efter Rysslands annektering av Krimhalvön. UNODC bedömer därför att risken för exploatering kommer att öka ju längre kriget pågår.  

Olika sorters utsatthet 

Kriget i Ukraina har försatt många människor i stor ekonomisk nöd. Regionkoordinatorerna i Stockholm samverkar nära Polismyndigheten i det uppsökande arbetet och har identifierat ukrainska kvinnor i prostitution som tvingats in i exploatering.  

Regionkoordinatorerna i hela landet har sett konsekvenserna av den låga ersättningen inom massflyktsdirektivet. De ärenden som regionkoordinatorerna främst får kännedom om på nationell nivå, gäller människohandel för tvångsarbete eller liknande former av arbetskraftsexploatering

- Regionkoordinatorerna ser en tydlig nedprioritering hos andra aktörer, av det uppsökande arbetet för sexuella ändamål. Vi har sett att det kan resultera i att utsatta inte upptäcks eller får stöd av myndigheterna, det säger Marie Fredriksson, utredare på Jämställdhetsmyndigheten. 

Ökad efterfrågan på civilsamhällets resurser 

Under samverkansmöte med civilsamhället bekräftade majoriteten av organisationerna att utsattheten bland målgruppen finns. Stadsmissionen, som bland annat arbetar med att hjälpa människor att hitta ett arbete, vittnade om en ökad efterfrågan på deras hjälpinsatser. Även det Nationella Stödprogrammet ser en ökning av individer från Ukraina som ingår i deras olika stödprogram. Många organisationer vittnar om att de ser en ökad ekonomisk utsatthet för individer på flykt. Eftersom trösklarna är höga för att ta sig in på arbetsmarknaden utgör den ekonomiska situationen en ökad risk för exploatering 

Låg grad av identifiering 

Migrationsverkets personliga intervjuer vid ansökan om uppehållstillstånd har länge varit ett instrument för att identifiera individer som kan misstänkas vara utsatta för prostitution och människohandel. För ukrainska medborgare som omfattas av massflyktsdirektivet har denna del i asylprocessen ersatts av en digital lösning för att möjliggöra snabba processer vid stora mängder ansökningar. Det har inneburit möjligheter till en snabbare legal vistelse i landet och viss tillgång till välfärdssystemet, men har också tagit bort möjligheten för Migrationsverkets handläggare att identifiera offer för människohandel vid en första kontakt. Polismyndigheten vittnar om att utsattheten för personer på flykt från Ukraina är utbredd, men identifieringen är låg.  

Individer på flykt fortsatt prioriterade 

Den nationella samordningen mot prostitution och människohandel fortsätter att prioritera och lyfta utsattheten hos människor på flykt. Antalet människor på flykt ser inte ut att minska framöver, snarare tvärtom.  

- Risken för exploatering bedöms öka ju längre kriget pågår. Vi anser därför att det finns skäl att vara vaksamma och fortsätta arbeta för en minskad risk för utsatthet, säger Marie Fredriksson.  

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 23 februari 2024

Senast uppdaterad: 13 juni 2024